velikost textu

Srovnání výkonu rozhodnutí a exekuce z pohledu věřitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání výkonu rozhodnutí a exekuce z pohledu věřitele
Název v angličtině:
Comparison of an execution of ruling (based on Act No. 99/1963) and a distrainment (based on Act No. 120/2001) from a creditor´s point of view
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Dana Hanáková
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
11086
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pohledávka, exekutor, věřitel
Klíčová slova v angličtině:
claim, distrainer, creditor
Abstrakt:
Tématem předkládané práce je právní úprava výkonu rozhodnutí podle části šesté OSŘ a její srovnání s právní úpravou civilněprávních exekucí podle zákona č. 120/2001 Sb. Cílem této práce je popsat právní úpravu výkonu rozhodnutí dle OSŘ a exekuce dle EŘ, vymezit základní rozdíly mezi oběma procesy, zamyslet se nad smysluplností této dvojí úpravy a rovněž nad výhodami a nevýhodami vedení výkonu rozhodnutí jedním či druhým způsobem. Práce se zabývá vztahem obou norem coby lex generalis a lex specialis a dále popisem podstatných odlišností mezi jednotlivými způsoby výkonu rozhodnutí, jak jsou uvedeny v obou úpravách.
Abstract v angličtině:
The theme of the thesis is the law enforcement in accordance with Part Six of the OSŘ and its comparison with the legislation of civil law execution by Act No. 120/2001 Coll. The aim of this work is to describe the rules of inforcement by the OSŘ and the execution by the EŘ, define the basic differences between the two processes, reflect on the meaningfulness of this dual regulation, as well as the advantages and disadvantages of performance leadership decision one way or another. The work deals with the relationship between the two rules as lex generalis and lex specialis, and a description of significant differences between the modes of enforcement, as shown in both treatments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Dana Hanáková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Dana Hanáková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Dana Hanáková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB