velikost textu

Názory českých studentů na migranty, jejich sociální a kulturní integraci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Názory českých studentů na migranty, jejich sociální a kulturní integraci
Název v angličtině:
The opinions of Czech students on the social and cultural integration of migrants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Voňavková
Vedoucí:
Prof.. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.
Oponent:
Veronika Frantová
Id práce:
110833
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
názory, student, imigrace, integrace, sociální integrace
Klíčová slova v angličtině:
opinion, student, immigration, integration, social integration
Abstrakt:
Abstrakt Ve své bakalářské práci se zabývám sociální integrací imigrantů v České republice. Toto téma mě zajímá především z pohledu českých studentů. V teoretické části mé bakalářské práce nejdříve definuji integraci a její tři hlavní modely – etnicko-exklusivistický, asimilační, pluralistický model, a popisuji jejich vývoj. V další části se již věnuji sociální integraci a jejím čtyřem dimenzím – strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. V následujících dvou částech přibližuji migrační vývoj a s tím související migrační politiku České republiky, abych nastínila proměnu České republiky z emigračního charakteru na imigrační. Po vymezení důležitých pojmů a teoretických východisek představuji svoji výzkumnou sondu, která zkoumá názory kladenských studentů na imigranty, jejich kulturní a interaktivní sociální integraci. Pro tuto sondu jsem vybrala kvantitativní šetření provedené kvótním výběrem, abych mohla zapojit co nejvíce studentů středních škol. V této části práce standardně uvádím své výzkumné otázky a hypotézy, metodologická východiska a popisuji strukturu dotazníku. Předchozí výzkumy, ze kterých jsem vycházela, jsou v této části samozřejmě také uvedeny. Na závěr vyhodnocuji výsledky mé sondy.
Abstract v angličtině:
Abstract In my thesis I deal with social integration of immigrants in the Czech Republic. This topic interests me primarily from the perspective of Czech students. In the theoretical part of my thesis first I define integration and its three main models, and describe their development. The next section I devote to social integration and its four dimensions. In the next two sections I describe migration development and related migration policy of the Czech Republic to outline the transformation of Czech Republic from emigration to immigration character. After defining the important concepts and theoretical foundations I present my research probe that explores the views of Kladno’s students to immigrants, their cultural and interactive social integration. For this probe I selected quantitative survey. I wanted to involve as many students as possible. In this part of my work I introduce my research questions and hypotheses, methodological issues and describe the structure of the questionnaire. In this part are provided also previous studies. Finally I evaluate the results of my probe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Voňavková 871 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Voňavková 595 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Voňavková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Voňavková 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Veronika Frantová 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 239 kB