velikost textu

Analýza podpory pro studenty se speciálními potřebami formou asistence při studiu na Univerzitě Karlově v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza podpory pro studenty se speciálními potřebami formou asistence při studiu na Univerzitě Karlově v Praze
Název v angličtině:
Analysis of the support for students with special needs in the form of assistance during their studies at the Charles University in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Švorcová
Vedoucí:
Mgr. Vladimíra Tomášková
Oponent:
Mgr. Miroslav Jašurek
Id práce:
110762
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistence, asistence při studiu, zdravotní postižení, terciální vzdělávání (vzdělávání poskytované školami vysokými a vyššími odbornými, student se speciálními vzdělávacími potřebami, hendikep
Klíčová slova v angličtině:
assistance, assistance in the study, disability, handicap, tertiary education, students with special needs
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo analyzovat službu asistence při studiu fungující na Univerzitě Karlově v Praze. Výsledky analýzy by měly upozornit na přednosti a slabé stránky fungování služby asistence na UK. K odhalení těchto nedostatků a předností posloužily polostrukturované rozhovory provedené se studenty a asistenty, kteří svou součinností službu spoluvytvářejí. Zároveň byl uskutečněn rozhovor s pracovnicemi Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami, které službu asistence na Karlově univerzitě koordinují. Pro srovnání byl podobný rozhovor proveden i s vedoucím Střediska handicapovaných studentů, které zajišťuje službu asistence při studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tyto rozhovory posloužily k bližšímu nahlédnutí do problematiky fungování služby asistence na UK. Studie analyzuje funkčnost služby a pokouší se vymezit potřeby, jež znevýhodněným studentům pomohou k vyrovnání studijních podmínek. Na základě získaných výsledků vymezuje práce účelnou formu asistence. Ze zjištěných nedostatků je podstatné zmínit nízkou úroveň informovanosti o službě a s tím související nesystematické podchycení znevýhodněných studentů a asistentů. Dále z výzkumu vyplývají problémy se špatnou koordinací služby. Asistenti také připomínkují nevyhovující formu zaškolení. Neaktuálnost databáze asistentů, která značně ztěžuje studentům se speciálními potřebami dostupnost asistence, je dalším velkým nedostatkem. Účelná forma asistence usnadňuje přístup ke vzdělání, které je obzvláště pro osoby se zdravotním postižením nejcennějším kapitálem do budoucího života, a proto je nutné se zaměřit převážně na nedostatky, které tato služba na Karlově univerzitě v současnosti má.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis was to analyse assistance services functioning at Charles University in Prague. The results of the analysis should draw attention to strengths and weaknesses of the functioning of the service assistance at Charles University. To detect these weaknesses and strengths, semistructured interviews were used. The students and assistants (who together create this assistance) were interviewed. At the same time, also the employees of the Office for Students with Special Needs which coordinates the service assistance at Charles University were interviewed. For comparison, a similar interview was conducted with the head of the Centre for handicapped students, which provides service assistance at the University of Economics in Prague. These interviews were used to a more detailed insight into the work of assistance services at Charles University. The study analyses the functionality of the service and is attempting to define the needs to help disadvantaged students to balance study conditions. Based on the results of work defines effective form of assistance. The low level of awareness of the service and the related non-systematic underpinning of disadvantaged students and assistants would be the most important weakness to mention. Furthermore research showed problems with coordination of the serviced. Assistants also commented upon unsatisfactory form of training. Other major issue would be the database assistants, which is not updated and this makes the situation much harder for students with special needs. Effective form of assistance simplifies access to education (which is - especially for people with disabilities - most valuable capital in the future life) and therefore it is necessary to focus largely on weaknesses which this service at Charles University currently has.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Švorcová 1.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Švorcová 232 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Švorcová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Švorcová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladimíra Tomášková 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Jašurek 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB