velikost textu

Na okraji zájmu? České moderní ženy a Orient v první polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Na okraji zájmu? České moderní ženy a Orient v první polovině 20. století
Název v angličtině:
Czech modern women and the Orient in the first half of the 20th century: Challenging both gender and colonial dichotomies from the margins of Europe
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
PhDr. Marie Bahenská, PhD.
Id práce:
110743
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dějiny 20. století, české moderní ženy, Orient, cestování, ženské hnutí, orientalismus
Klíčová slova v angličtině:
history of the 20th century, Czech modern women, Orient, travelling, women's movement, orientalism
Abstrakt:
Hana Havlůjová: Na okraji zájmu? České moderní ženy a Orient v první polovině 20. století Abstrakt Záměrem práce je přispět k bližšímu poznání českých reflexí Orientu v první polovině 20. století prostřednictvím studia pramenů, které dosud zůstávaly spíše na okraji badatelského zájmu. Pramenů, které buď vytvořily ženy, jež do orientálních zemí cestovaly či zde delší dobu pobývaly. Nebo pramenů, které se Orientu týkaly a byly adresovány převážně ženskému publiku. Vzhledem k minimálnímu zpracování tématu v českém prostředí si práce klade za cíl podat základní nástin problematiky, zároveň však ověřuje konkrétní možnosti, které (převážně) česky psané, případně obrazové prameny, nabízejí také pro rozvoj zahraničního kulturně historického bádání. K identifikaci a řešení nových otázek jsou užívány dva „marginalizované“ přístupy. Jednak genderově podmíněné tázání. Jednak perspektiva „z okraje“ Evropy. Zejména druhý přístup otvírá příležitost k překonávání dichotomií dominujících obvykle mezinárodním analýzám, které zkoumají genderové otázky ve vztahu k nacionalismu a kolonialismu. Případové studie se proto zaměřují především na analýzu tří vzájemně provázaných moderních diskurzů, jež lze popsat také jako myšlení o ženách, národě a Orientu. Úvodní část, První dojmy: Tři české moderní ženy v Orientu, obsahuje tři případové studie věnované Pavle Duškové, Ludmile Matiegkové a Vlastě Kálalové Di-Lotti – Češkám, které cestovaly a pobývaly na Blízkém východě (Egypt, Palestina, Irák) ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Zkoumá, především z hlediska proměny „prvních“ dojmů, nejen soukromé (např. dopisy, nepublikované práce), ale také veřejné texty (např. populárně-naučné cestopisy, odborné stati), které pisatelky vytvořily v Orientu i po návratu domů. Poskytuje tak zároveň přehled o základních typech pramenů, které jsou pro studium (re)prezentací Orientu k dispozici. Ve druhé části práce jsou zařazeny dvě podrobnější tématické studie věnované především otázce českého moderního (ženského) orientalismu. Princip konstruování jiného (toho druhého), z nějž vychází také klasický koncept orientalismu navržený Edwardem Saidem, je zvažován a diskutován v kapitole Orient v českých moderních ženských časopisech. Obsahová analýza pokrokového Ženského obzoru (1900—1941) a katolické Evy (1904—1925) je zasazena do širšího kontextu egyptských a českých emancipačních procesů. V kapitole Orient ženskýma očima na příkladu Vlasty Kálalové Di-Lotti se do centra detailní pozornosti dostávají také turecká destinace a profesní lékařský diskurz. V závěrečné části Perspektivy jsou z českého i zahraničního hlediska mapovány meze a horizonty dalšího bádání. Poslední případová studie, věnovaná účasti československých feministek na jedné z klíčových akcí meziválečného mezinárodního ženského hnutí, na kongresu v Istanbulu v roce 1935, diskutuje, v kontextu tradičních dichotomií dělících, také v obecné historiografii, svět na Východ a Západ, kolonizující a kolonizované země, přínos perspektivy „z okraje“ Evropy.
Abstract v angličtině:
Hana Havlůjová: Czech modern women and the Orient in the first half of the 20th century: Challenging both gender and colonial dichotomies from the margins of Europe Abstract In regards to both Czech and international research context my thesis has two main objectives. Firstly, it aims to explore various Czech sources, be them written or visual, in order to examine their potential for cultural history-based research on Czech modern women’s (re)presentations of the Orient in the first half of the 20th century. Secondly, it uses a perspective ‘from the margins of Europe’ in order to challenge traditional dichotomies that prevail in a majority of research on gender and nationalism as well as colonialism worldwide. Therefore, my analyses of Czech modern women’s (re)presentations of the Orient focus mainly on the interplay of three modern discourses - feminism, nationalism and orientalism. The first part of the thesis First impressions: Three Czech modern women in the Orient comprises three case studies on Pavla Dušková, Ludmila Matiegková and Vlasta Kálalová Di- Lotti, who travelled to and stayed in the Near East (Egypt, Palestine, Iraq) in the 1920s and 1930s. Their personal papers (e.g. family correspondence, unpublished travelogues) as well as published works (e.g. academic pieces of writing, popular novels) are explored in terms of both typology and development of their ‘first impressions’ of the Orient. Then, two more complex and detailed case studies are presented in the second part of the thesis. A principle of Othering that underpins also Edward Said’s concept of orientalism is revisited in the chapter Orient and modern Czech women’s magazines. The analysis of the liberal journal Women’s Horizon (1900 – 1941) and the catholic journal Eve (1904 – 1925) is based on a comparative review of both Egyptian and Czech emancipation processes. In the following chapter the case of Vlasta Kálalová Di-Lotti, who established and ran a surgical clinic in Baghdad from 1925 to 1932, is discussed in detail. The issues of both Czech feminism and orientalism are addressed by discursive analysis of her travelogue. Finally, the third part explores both the limits and horizons of the future research on modern women’s (re)presentations of the Orient that might be based not only on Czech sources, but also enrich an international studies. The last case study focuses on the involvement of Czechoslovak feminists in the international women’s movement in 1930s. Moreover, the theoretical perspective ‘from the margins of Europe’ is discussed in regards to their ways of the East – West positioning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 6.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Bahenská, PhD. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 242 kB