velikost textu

Rizikové skupiny na trhu práce a programy aktivní politiky zaměstnanosti v České a Slovenské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizikové skupiny na trhu práce a programy aktivní politiky zaměstnanosti v České a Slovenské republice
Název v angličtině:
Risky groups in the labour market and active labour market policy in the Czech and Slovak Republics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Zemanová
Vedoucí:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Markéta Nekolová
Id práce:
110738
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti, Česká a Slovenská republika, rizikové skupiny na trhu práce, míra nezaměstnanosti, výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti
Klíčová slova v angličtině:
unemployment, active employment policy, Czech and Slovak Republic, risk groups in the labour market, unemployment rate, expenditure on active labour market policies
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá komparací nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v Čechách a na Slovensku. Tyto země jsem si vybrala proto, že ačkoliv mají velmi podobné sociodemografické podmínky a dlouhou dobu i společný historický, ekonomický a kulturní vývoj, tak od zavedení tržního hospodářství došlo mezi nimi k velkému rozdílu v oblasti nezaměstnanosti. Zatímco se Česká republika v evropském měřítku řadí k zemím s průměrnou mírou nezaměstnanosti, na Slovensku ji mají jednu z nejvyšších v EU. V první části se věnuji nezaměstnanosti obecně, politice zaměstnanosti a jejím složkám, významům a cílům aktivní politiky zaměstnanosti. Dále s pomocí porovnání průměrné míry nezaměstnanosti v obou zemích definuji stav nezaměstnanosti v ČR i SR. Kritériem analýzy opatření APZ je pět základních rizikových skupiny na trhu práce, jejichž specifikaci věnuji celou kapitolu. Definování situace rizikových skupin na pracovním trhu opírám o průměrné míry (ne)zaměstnanosti jednotlivých skupin. Individuální nástroje aktivní politiky zaměstnanosti srovnávám z pohledu znevýhodněných skupin uchazečů o zaměstnání a výsledkem je tabulka, v které jsou instrumenty APZ rozděleny podle toho, pro kterou ohroženou skupinu nezaměstnaných jsou zejména určeny.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor´s thesis deals with comparison of active employment policy in the Czech Republic and Slovakia. I have chosen these countries because despite their similar socio- demographic conditions and common historical, economic and cultural background, we can observe many differences in unemployment between them since the introduction of a market economy. While the Czech Republic ranks among European countries with average unemployment rate, Slovakia has one of the highest unemployment rate in EU. In the first part I focus on unemployment in general, employment policy and its elements, meanings and targets of active employment policy. Further, using comparison of the average unemployment rate in both countries, I describe unemployment situation in the Czech Republic and Slovakia. A whole chapter is focused on specifications of five basic risk groups on the labor market as a criterion of measure analysis of active employment policy. Definition of the risk groups´ situation on the labor market is based on average (un)employment rate of each single group. Individual instruments of active employment policy I describe from the perspective of disadvantaged groups of job seekers and as a result came up a chart where the instruments of active employment policy are divided by belonging to the certain risk group of unemployment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Zemanová 2.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Zemanová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Zemanová 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Nekolová 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. 152 kB