velikost textu

Život s mechanickým srdcem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život s mechanickým srdcem
Název v angličtině:
Life with mechanical Heart
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslav Provazník, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Pavla Doležalová
Oponenti:
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
Mgr. Dana Vlášková
Id práce:
110700
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Miroslav Provazník Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Život s mechanickým srdcem Vedoucí práce: Mgr. Pavla Doležalová Počet stran: 94 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: srdeční selhání, mechanické srdeční podpory, Heart Mate II, kvalita života, kvalitativní výzkum, obsahová analýza Bakalářská práce se zabývá životem pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporou HeartMate II. Na život těchto pacientů nahlíží z několika úhlů a zkoumá především změny vyvolané přítomností této srdeční podpory v jejich těle. Práce je rozdělena do tří základních částí. Klinická část je přehledem etiologie a léčby srdečního selhání. Obsahuje také kapitoly věnované mechanickým srdečním podporám. Metodologická část se věnuje metodám hodnocení kvality života a dále je popsána metodika kvalitativního výzkumu, který je v Empirické části aplikován do praxe. Zjišťování pohledu pacientů na kvalitu vlastního života proběhlo formou polostandardizovaného rozhovoru. Po analýze těchto rozhovorů jednoznačně vyplynulo, že přes drobná omezení žijí pacienti s HeartMate II plnohodnotný život, který se blíží životu zdravého člověka.
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Miroslav Provazník Institution: Department of Social Medicine, Medical Faculty of Charles University in Hradec Králové, Department of Nursing Title: Life with mechanical heart Supervisor: Mgr. Pavla Doležalová Number of pages: 94 Number of attachments: 4 Year of defense: 2011 Keywords: heart failure, cardiac mechanical support, Heart Mate II, the quality of life, qualitative research, content analysis This bachelor´s thesis deals with the life of patients with implanted mechanical cardiac support HeartMate II. It views the patients´ life from several angles and examines in particular the changes caused by the presence of cardiac support in their body. The work is divided into three main parts. The clinical part is an overview of etiology and treatment of the heart failure. It also contains chapters devoted to the mechanical cardiac supports. The methodological part deals with methods for evaluation of the quality of life and describes the methodology of the qualitative research which is often applied in empirical practice. Identification of patients´ view on quality of their life was held by the half standardized interview. After analyzing these interviews, it has clearly shown that despite of slight limitations, the patients with HeartMate II live full-value life, resembling to the life of healthy persons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Provazník, DiS. 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Provazník, DiS. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Provazník, DiS. 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Harrer, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vlášková 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.44 MB