velikost textu

Speciační analýza rtuti se zaměřením na selektivní a sekvenční extrakci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Speciační analýza rtuti se zaměřením na selektivní a sekvenční extrakci
Název v angličtině:
Speciation Analysis of Mercury concentrated on Selective and Sequential Extraction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Václav Martinovský
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Oponent:
RNDr. Martin Holý
Id práce:
110674
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (BCHZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rtuť, mobilita, toxicita, biodostupnost, speciace, extrakce
Klíčová slova v angličtině:
Mercury, mobility, toxicity, bioavailability, speciation, extraction
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o metodách speciační analýzy rtuti zaměřených na selektivní a sekvenční extrakci rtuti. První část obsahuje základní informace o vlastnostech, zdrojích znečištění, toxicitě a koloběhu rtuti v životním prostředí. V následující kapitole je definován termín speciace a speciační analýzy. Další kapitoly práce se zaměřují na popis vhodných a používaných extrakčních činidel a postupů a procedur selektivních a sekvenčních metod speciační analýzy. Popsány jsou konkrétní procedury SEA a uvedeny jejich hlavní přednosti a účel. Poslední kapitola je věnována výčtu instrumentálních metod užívaných ke stanovení vyloužených specií rtuti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with methods of speciation analysis of mercury concentrated to selective and sequential extraction of mercury. The first part contains the basic information about characteristics, sources of pollution, toxicity and cycle of mercury in environment. The following part defined term of speciation and speciation analysis. Next chapters are concentrated to description and characterization appropriate and often used extraction reagents and procedures and schemes of selective and sequential extraction methods of speciation analysis. Specific procedures of SEA are described in this thesis and mentioned are their major advantages nad purphose. The last chapter is devoted to listing methods of instrumentation useful to determination of extractable forms of mercury.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Martinovský 285 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Martinovský 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Martinovský 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Holý 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 350 kB
Stáhnout Errata Mgr. Václav Martinovský 70 kB