velikost textu

Konzervativní hodnoty a český stranický systém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konzervativní hodnoty a český stranický systém
Název v angličtině:
Traditional Values and Czech Party System
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Přemysl Vaněk
Vedoucí:
prof. Miroslav Novák, Dr.
Oponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Id práce:
110591
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konzervatismus, stanický systém, tradiční hodnoty
Klíčová slova v angličtině:
conservatism, czech party system, traditional values
Abstrakt:
Sociálně konzervativní hodnoty nejsou na české politické scéně často protěžovaným tématem, přesto se několik parlamentních politických stran k konzervatismu hlásí. Konzervativní myšlení je častokrát zaměňováno s pravicovostí politických stran, což může vést k nejednoznačné identifikaci politických subjektů. Práce se zabývá sociálním konzervatismem, který je umístěn mimo pravo-levou identifikaci politických stran a pokouší se analyzovat jeho specifika a kořeny. Sociální konzervatismus prosazuje etické otázky související s křesťanskou morálkou. Studie tyto etické otázky analyzuje a pokouší se zhodnotit jejich relevanci v rámci české společnosti a stranického systému. Z analýzy sociálně konzervativních hodnot a jednotlivých konzervativních stran a hnutí vyplývá, že sociální konzervatismus není v české společnosti a politice tak zásadním tématem, aby mohl konkurovat tématům socioekonomickým. Přesto je toto smýšlení v české společnosti přítomno. Hlavním relevantním reprezentantem sociálního konzervatismu je parlamentní křesťansko- demokratická KDU-ČSL, která však vzhledem k míře liberalizace české společnosti prosazuje sociálně konzervativní hodnoty velmi opatrně. Přítomny jsou i radikální nábožensky fundamentalistické názory, těm však není věnována větší pozornost. Deklarovaný český konzervatismus některých politických stran tedy spíše souvisí s jejich antisocialismem, než s obhajobou náboženských mravních hodnot.
Abstract v angličtině:
Social conservative values are not a frequently voiced topic among Czech politics, but still, there are few parliamentary parties that claim to be conservative. Conservative thinking is very often interchanged with right-wing affiliation, which can lead to ambiguous identification of political subjects. The thesis concentrates on Social conservatism that is placed outside right wing-left wing definition of political parties and tries to analyse its specifics and roots. Social conservatism promotes ethical issues connected with Christian morals. This study analyses these issues and attempts to evaluate their relevance within the Czech society and party system. From the analysis of Social conservative values and individual conservative parties and movements it is clear that Social conservatism does not belong among essential topics for Czech society and politics, even though this way of thinking is still present. The main representative of Social conservatism is parliamentary party KDU- ČSL, which, nevertheless, given to the degree of liberalisation in the Czech society, still enforces the Social conservative values with great care. There are also radical, religiously fundamental voices present, these are, however, not given much space. Declared Social conservatism of some Czech political parties thus more likely relates with their anti-socialism, rather than with defending of moral religious values.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Přemysl Vaněk 568 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Přemysl Vaněk 211 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Přemysl Vaněk 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Přemysl Vaněk 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Miroslav Novák, Dr. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 226 kB