velikost textu

Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
Prohibition of discrimination on grounds of gender in employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Machačová
Oponenti:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Id práce:
110589
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diskriminace z důvodu pohlaví, rovné příležitosti mužů a žen, rovné zacházení se zaměstnanci
Klíčová slova v angličtině:
discrimination based on sex/gender, equal opportunities for men and women, equal treatment of employees
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této rigorózní práce je právní úprava rovného zacházení s muži a ženami a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví především v pracovněprávních vztazích, okrajově též v některých oblastech sociálního zabezpečení. Cílem práce bylo vytvořit poměrně komplexní, ovšem ne příliš teoretický výklad o výše uvedené problematice s důrazem na relevantní úpravu jak v právním řádu ČR, tak v komunitárním právu a v několika mezinárodněprávních dokumentech. Před započetím samotného výkladu o konkrétní právní úpravě se práce věnuje obecnému vysvětlení základních souvislostí daného tématu, tj. především vymezení konceptu rovnosti a různým jeho pojetím, hlavním projevům nerovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu a historickému vývoji postavení žen ve společnosti. Dále se práce zaměřuje na objasnění komplikovaného pojmu diskriminace a jejích jednotlivých forem (zejména pak na rozlišení přímé a nepřímé diskriminace), které jsou vysvětlovány s použitím příslušné judikatury Soudního dvora EU. Výklad o právní úpravě rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví začíná rozborem několika vybraných dokumentů mezinárodního práva, dále je poměrně detailně analyzována úprava rovných příležitostí obsažená jak v primárním, tak v sekundárním právu EU. Závěrečná kapitola práce se zabývá právní úpravou zákazu diskriminace v ČR a relevantní judikaturou českých soudů, jakož i kritickým zhodnocením implementace evropských směrnic do právního řádu ČR a úrovní rozhodovací praxe soudů ČR v oblasti diskriminace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of the presented thesis is the legal regulation of equal treatment of men and women and prohibition of discrimination on grounds of sex (gender) primarily in labour law relations and to a certain extent also in some areas of social security law. The main objective of this paper was to create a quite comprehensive but not too theoretical study on the above-mentioned theme which would be focused on the respective enactment both in the legal order of the Czech Republic and in the law of the EU and in several documents of international law. Before starting the actual construction about the relevant legal regulation the thesis deals with the presentation of some fundamental issues connected with the subject, first of all the explication of the concept of equality and various ways it can be approached, the major demonstrations of unequal opportunities of men and women on the labour market and the historical evolution of women´s status in society. Further on the paper focuses on the explanation of the complicated concept of discrimination and its particular forms (above all on the distinction between direct and indirect discrimination) which are being analysed making use of the respective case law of the Court of Justice of the EU. The actual account of the legal enactment of equal treatment and prohibition of discrimination based on gender commences with the analysis of several selected documents of international law, subsequently the regulation of equal opportunities contained both in primary and secondary EU law is being laid out in relatively considerable detail. The closing chapter of the thesis is dedicated to the legal regulation of the prohibition of discrimination in the Czech Republic and to the relevant judicial decisions of higher Czech courts. It also attempts to critically evaluate the implementation of the respective EU directives into the Czech legal order as well as the level and quality of the practice of Czech courts when making decisions about discrimination cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Machačová 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Machačová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Machačová 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 122 kB