velikost textu

Míra spokojenosti žen po plánovaném císařském řezu v celkové versus svodné anestézii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Míra spokojenosti žen po plánovaném císařském řezu v celkové versus svodné anestézii
Název v angličtině:
Comparision of satisfaction levels among women undergoing elective cesarean section under general or regional anaesthesia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Nováčková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Alexandra Hvězdová
MUDr. Ilona Zimmerová
Id práce:
110554
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Nováčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Míra spokojenosti žen po plánovaném císařském řezu v celkové versus svodné anestézii Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 101 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: císařský řez, celková anestézie, svodná anestézie, spokojenost Spokojenost pacientů je jeden z klíčových faktorů, které ovlivňují formování názoru laické veřejnosti na zdravotní systém. Cílem bakalářské práce je porovnat míru spokojenosti u žen po plánovaném císařském řezu v celkové versus svodné anestézii. Výzkum proběhl dotazníkovým šetřením pacientek na Gynekologicko-porodnické JIP Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Zkoumaný vzorek tvořilo 50 žen, 30 z nich podstoupilo plánovaný císařský řez ve svodné anestézii a 20 žen v celkové anestézii. Mezi další parametry, které byly sledovány patří vztah mezi úrovní spokojenosti a předoperační anxietou, míra informovanosti v oblasti možnosti anestézie, stupeň pooperačních bolestí a spokojenost s pooperační péčí na JIP ONK a.s.
Abstract v angličtině:
ANOTACE Autor: Lucie Nováčková Institute: Institute of Social Medicine Medical Faculty of Charles University in Hradec Králové, Department of Nursing Subject of thesis: Comparision of satisfaction levels among women undergoing elective cesarean section under general or regional anaesthesia Supervisor: Mgr. Eva Vachková Number of pages: 101 Number of appendixes: 6 Year of plea: 2011 Key words: cesarean section, general anaesthesia, regional anaesthesia, satisfaction The patients satisfaction is one of the key factors that influence the shaping of public opinion on the general healthcare system. The goal of the bachelor´s thesis is to compare the level of satisfaction among women undergoing elective caesarian section under general or regional anesthesia. Research conducted a questionnaire survey of patients in the HDU of Gynaecology and Obstetrics in Regional Hospital Kolin, a.s. The sample consisted of 50 women, 30 of them underwent an elective caesarian section under regional anesthesia and 20 women under general anesthesia. Other parameters were observed belong relationship among satisfaction and preoperative anxiety, the level of awareness of the possibilities of anesthesia, the level of postoperative pain and satisfaction of postoperative care in HDU.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Nováčková, DiS. 5.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Nováčková, DiS. 3.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Nováčková, DiS. 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Nováčková, DiS. 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Alexandra Hvězdová 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ilona Zimmerová 15 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.44 MB