velikost textu

Nanostructures of magnetoresponsive transition metal oxides

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nanostructures of magnetoresponsive transition metal oxides
Název v češtině:
Nanostruktury magnetoresponsivních oxidů přechodných kovů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Alice Mantlíková
Školitel:
RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Matúš Mihalik
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Konzultant:
RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
Id práce:
110541
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika nanostruktur (4F13)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Dizertační práce je zaměřena na studium strukturních a magnetických vlastností nanokompozitů tvořených nanočásticemi na bázi přechodných kovů (CoFe2O4 and Fe2O3) umístěnými v dielektrických matricích (SiO2, CeO2, TiO2, ZrO2, Al2O3). Nanokompozity byly studovány užitím širokého spektra vzájemně se doplňujících experimentálních metod (rentgenová difrakce, elektronová mikroskopie, mikrosonda, Mössbauerova spektroskopie a magnetická měření). Stěžejní metodou pro studium změn vlastností nanočástic spojených s přítomnosti mezi\-částicových interakcí, jejich povrchovou modifikací či vložením do funkčních matric se ukázala být analýza distribucí magnetických momentů a teplot blokace. Mimo to byl řešen také vliv strukturního a spinového uspořádání jednotlivých částic na makroskopickou magnetickou odezvu vzorků. Získané výsledky naznačují možné nové strategie pro design efektivních nanogenerátorů tepla a katalyzátorů.
Abstract v angličtině:
The thesis is focused on investigation of structural and magnetic properties of nanocomposites consisting of transition-oxide-based nanoparticles (NPs; CoFe2O4 and Fe2O3) embedded in dielectric matrices (SiO2, CeO2, TiO2, ZrO2, Al2O3). The nanocomposites were studied by broad range of complementary techniques (X-ray diffraction, electron microscopy, energy dispersive x-ray analysis, Mössbauer Spectroscopy and Magnetic measurements). Among them, analysis of the distributions of the NP magnetic moments and blocking temperatures was identified as a powerful tool for characterization of NP changes due to mutual interactions, surface modifications and embedding into the functional matrices. The effect of structural and spin order of the individual NPs on the volume magnetic response is also addressed. The obtained results imply new strategies for design of efficient heat nanogenerators and catalysts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Alice Mantlíková 32.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Alice Mantlíková 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Alice Mantlíková 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matúš Mihalik 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Václav Holý, CSc. 227 kB