velikost textu

Problematika návratu zdravotních sester do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika návratu zdravotních sester do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené
Název v angličtině:
The Problems of Nurses returning to Work after Maternity or Parental Leave
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radmila Fialová
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
Id práce:
110529
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Radmila Fialová Instituce: Ústav sociálního lékařství Oddělení ošetřovatelství Název práce: Problematika návratu zdravotních sester do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová, Ph.D. Počet stran: 81 Počet píloh: 3 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: rodičovství, mateřství, zdravotní sestra, diskriminace, péče o dítě Bakalářská práce „Problematika návratu zdravotních sester do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené“ má za cíl zmapovat náročnost návratu zdravotních sester zpět do zaměstnání. Dílčími cíli bylo zjistit, s jakými problémy se zdravotní sestry potýkaly při návratu na pracoviště. Zajímalo mě, zda má mateřství vliv na výběr druhu pracoviště a zda jsou sestry schopné se vrátit na stejné pracovní místo. Další otázkou bylo, do jaké míry lze skloubit profesní a osobní život, jak se sestry vzdělávají a udržují si kvalifikaci během mateřské a rodičovské dovolené. V teoretické části práce jsou informace týkající se historie rodiny, rodičovství a mateřství, diskriminace na pracovišti a možností týkající se péče o malé dítě. Dále se zde zabývám faktory, které ovlivují návrat žen do zaměstnání a specifiky profesí zdravotní sestry. Empirická část je vedena formou kvalitativního výzkumu, kde pomocí polostrukturovaného rozhovoru zjišuji u pěti respondentek situaci při jejich návratu do zaměstnání. Z dat rozhovor byly vytvořeny kategorie metodou otevřeného kódování. Z některých kategorií vyplynuly axiální vztahy. Výsledky šetření byly popsány. Z výzkumu vyplynulo, že plynulý návrat do zaměstnání ovlivují zejména tři základní faktory: příznivé podmínky na pracovišti, duševní pohoda pracující matky, pomoc v péči o dítě od ostatních člen rodiny. 55
Abstract v angličtině:
My B.A. thesis entitled “The Problems of Nurses returning to Work after Maternity or Parental Leave” tries to map out the difficulties that nurses usually encounter during the process of returning to work. One of thesis’s aims is to defne the nature of the problems facing nurses when returning to the work-place. What interested me was whether motherhood can influence the choice of work-place and what the chances are for the nurses to return to the same position at work. The related question that I examine is up to which point can the professional life be combined with the personal life and how can the nurses keep up with their futher education and qualification during their maternal or parental leave. The theoretical part of the thesis deals with the family history, parenthood and motherhood, discrimination in the work-place and the options of care for a small child generally available. I also try to consider the factors influencing the return of women to their professions and the specific characteristics of the nursing professions. The empirical part of my thesis is presented as a piece of qualitative research, in which, on the basis of semi-structured dialogues with five correspondents, I try to describe the situation facing them after their return to work. The data collected in the interviews are divided into several categories using the method of open coding. Some categories resulted in axial relationships. The results of this research are described in detail. The research shows that a smooth return to work is influenced by three basic factors: conditions in a work-place, the mental well-being of a working mother, and help with child- care provided by other members of the family. Key words: parenthood, motherhood, nurse, discrimination, child-care. 56
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radmila Fialová 404 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Radmila Fialová 122 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radmila Fialová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radmila Fialová 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.57 MB