velikost textu

Multimodální monitorování těžkého mozkového postižení různé etiologie ve vztahu k optimíální terapii a prognóze pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multimodální monitorování těžkého mozkového postižení různé etiologie ve vztahu k optimíální terapii a prognóze pacientů
Název v angličtině:
Multimodal monitoring in severe brain damage different etiology regarding to optimal patients therapy and outcome
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jiřina Habalová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Miroslav Galanda, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Konzultant:
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Id práce:
110504
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Úvod: U pacientů s poškozením mozku je cílem udržet v průběhu léčby dostatečnou mozkovou oxygenaci. K tomu je nezbytné sledovat ohrožené oblasti mozku z hlediska obsahu kyslíku. Tato práce shrnuje teoretické a praktické aspekty neinvazivního kontinuálního sledování regionální mozkové oxygenace (rSO2) pomocí infračerveného světla určité vlnové délky (infračervené spektroskopie) přístrojem INVOS (In Vivo Optical Spectroscopy) u neurochirurgických nemocných. Soubor pacientů, metodika: Autoři v práci prezentují výsledky sledování rSO2 u čtyř skupin nemocných (n=74) s poškozením mozku různé etiologie. Pacienti po spontánním intracerebrálním krvácení (Skupina 1, n1=10) byli sledování pomocí rSO2 před a po léčbě reaktivní hypertenze. U pacientů s vazospazmy po subarachnoidálním krvácení pro rupturu aneurysmatu (Skupina 2, n2=16) byla měřena rSO2 a zjišťována hodnota rSO2 při které došlo k odeznění symptomů. U pacientů před provedením mozkové cévní anastomózy (Skupina 3, n3=18) byla sledována rSO2 při zátěžovém testu a výsledky byly porovnány s vyšetřením SPECT. U nemocných s traumatickým poškozením mozku (Skupina 4, n4=30) byla měřena hodnota rSO2, ICP a CPP během léčby nitrolební hypertenze. Výsledky: U nemocných s ICH (Skupina 1) jsme po korekci reaktivní hypertenze prokázali pokles hodnot rSO2 o 29 % na straně hematomu a o 10 % na nepostižené straně. Při léčbě nemocných s vazospazmy u SAK (Skupina 2) jsme zjistili, že k odeznění klinických symptomů vazospazmů je potřebný vzestup rSO2 o 27 % (p=0,0001). Ve Skupině 3 (nemocní před provedením mozkové cévní anastomózy) jsme prokázali, že výsledky měření rSO2 a SPECT vyšetření při zátěžovém testu mají shodnou výpovědní hodnotu. Ve Skupině 4 (nemocní s traumatickým poškozením mozku) jsme prokázali v akutní fázi kladnou korelaci rSO2 a CPP (p<0,0001) a zápornou korelaci mezi rSO2 a ICP (p<0,0001). Prokázali jsme korelaci mezi CPP a Rankin skóre při propuštění (p=0,0436). Statisticky významný pokles rSO2 v časovém předstihu před vzestupem ICP nebyl měřením potvrzen. Závěr: Kontinuálním měřením rSO2 jsme prokázali potenciální riziko snížení mozkové oxygenace při léčbě reaktivní hypertenze u pacientů s ICH. Prokázali jsme, že sledování pomocí INVOS lze využít jako monitorovací metodu k řízení terapie při vazospazmech a alternativní vyšetřovací metodu před provedením mozkové cévní anastomózy. Kontinuálním sledováním rSO2 u pacientů v neurointenzivní péči v rámci multimodálního monitorování lze zlepšit výsledky léčby pacientů s poškozením mozku různé etiologie.
Abstract v angličtině:
Summary Multimodal monitoring in severe brain damage of different etiology regarding optimal pacients therapy and outcome. Objectives: The common aim during treatment of patients with brain damage is to maintain adequate cerebral oxygenation. It is necessary to monitor vulnerable areas of the brain in terms of oxygen content. This paper summarizes the theoretical and practical aspects of noninvasive continuous monitoring of regional cerebral oxygenation (rSO2) with near - infrared light of specific wavelength (infrared spectroscopy) by means of the device INVOS (In Vivo Optical Spectroscopy) in neurosurgical patients. Methods: The authors present the results of monitoring rSO2 in four groups of patients with brain damage of different etiology (n=10). Patients after spontaneous intracerebral hemorrhage (Group 1, n1=10) were followed by rSO2 before and after treatment of reactive hypertension. In patients with vazospazm after subarachnoid hemorrhage of ruptured aneurysm (Group 2, n2=16) were measured and investigated the value of rSO2, which was resulted in remission of symptoms. In patients prior to cerebral vascular anastomosis (Group 3, n3=18) was followed rSO2 during stress test and the results were compared with SPECT examination. In patients with traumatic brain injury (Group 4, n4=30) were measured rSO2, ICP and CPP during the treatment of intracranial hypertension. Results: In group 1 (patients with ICH) after correction of reactive hypertension we demonstrated a decrease values rSO2 of 29 % on the hematoma side and 10 % on the uninvolved side. When treating patients with vasospasm in SAH (Group 2), we found that for the resolution of clinical symptoms of vazospazm is required rSO2 increase by 27 % (p = 0.0001). In group 3 (patients before cerebral vascular anastomosis), we showed that measurements rSO2 and SPECT examinations in stress test are the same. In Group 4 (patients with traumatic brain injury), we demonstrated in the acute phase of a positive correlation between rSO2 and CPP (p<0,0001) and negative correlation between rSO2 and ICP (p<0,0001). We found a correlation between CPP and Rankin scores at discharge (p = 0.0436). Statistically significant decrease of rSO2 previous the rise of the ICP was not confirmed. Conclusion: During rSO2 continuous measurements, we demonstrated a potential risk of reduction in cerebral oxygenation in the treatment of reactive hypertension in patients with ICH. We have shown that monitoring by INVOS can be used as a monitoring method of therapy in the management of vazospazm and alternative method of investigation prior to cerebral vascular anastomosis. Using continuous monitoring rSO2 in neurointensive care as part of a multimodal monitoring may improve treatment outcomes in patients with brain damage of different etiology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jiřina Habalová, Ph.D. 4.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jiřina Habalová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jiřina Habalová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jiřina Habalová, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Miroslav Galanda, Ph.D., MBA 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB