text size

Signální efekty dividend

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Signální efekty dividend
Titile (in english):
Signaling Effect of Dividends
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jan Strnad
Supervisor:
PhDr. Milan Rippel
Opponent:
PhDr. Petra Vokatá
Thesis Id:
110459
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics (E)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dividendy, dividendová politika, signální efekt
Keywords:
dividends, dividend policy, signaling effects
Abstract (in czech):
Práce se zabývá otázkou, zda existuje pozitivní vztah mezi velikostí dividendy a hodnotou firmy. Pojednává o teorii signálu, podle které dividendy zprostředkovávají informaci o kondici firmy od manažerů k investorům. V první části práce uvedeme teoretická východiska pro stanovení optimální výše dividendy. Zaměříme se především na objasnění procesů, jakými mohou být informace o budoucí profitabilitě firmy komunikovány pomocí dividend, kritické zhodnocení předpokladů signálních modelů a objasnění vztahu mezi dividendou a zpětným odkupem akcií. Ve druhé části práce ověříme platnost teorie signálu na datech z WSE (Warsaw Stock Exchange). Popíšeme specifické rysy polského trhu a metodiku sběru dat. Následně budeme testovat hypotézy, zda velikost dividendy má vliv na cenu akcie v den jejího oznámení, a zda oznámená dividenda obsahuje informaci ohledně budoucí profitability firmy. V závěru práce, je provedena interpretace zjištěných výsledků. Analýza nasbíraných dat poskytla smíšenou evidenci pro teorii signálu. Byl sice potvrzen vztah mezi dividendou a budoucí profitabilitou firmy, avšak nikoli vztah mezi dividendou a cenou akcií. Zjištěné výsledky vedou k vyslovení hypotézy, že informace obsažená v dividendách není exklusivní, tedy že investoři jsou s danou informací seznámeni ještě před oficiálním zveřejněním výše dividendy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
This thesis deals with the question of whether there is a positive relationship between dividend and firm’s value. Thesis focuses on the signaling theory which states that dividends convey information from managers about the future performance of the company to investors. The first part covers theoretical background for determining the optimal level of dividends. It focuses on description of processes how firm’s future profitability may be communicated via dividends and critical assessment of signaling models, particularly in respect to their assumptions and the relationship between dividends and stock repurchase. The second part verifies the signaling theory based on data from WSE (Warsaw Stock Exchange). It describes the specifics of Polish market and the methodology of data collection. Then hypotheses whether the amount of dividend has an impact on the stock price on the day of the announcement and whether announced dividend convey the information about firm’s future profitability are tested. In the end there are presented the results. Analysis of the collected data gave mixed evidence for the signalling theory. Data confirmed the relationship between dividends and firms’ future profitability, but not the relationship with stock prices. Based on the results I hypothesise that the information contained in dividends is not exclusive, i.e. at the time of dividend announcement managers have already an access to the information it conveys. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Strnad 567 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Jan Strnad 289 kB
Download Abstract in czech Bc. Jan Strnad 84 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Strnad 84 kB
Download Supervisor's review PhDr. Milan Rippel 129 kB
Download Opponent's review PhDr. Petra Vokatá 31 kB
Download Defence's report 42 kB