velikost textu

Signální efekty dividend

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Signální efekty dividend
Název v angličtině:
Signaling Effect of Dividends
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Strnad
Vedoucí:
PhDr. Milan Rippel
Oponent:
PhDr. Petra Vokatá
Id práce:
110459
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dividendy, dividendová politika, signální efekt
Klíčová slova v angličtině:
dividends, dividend policy, signaling effects
Abstrakt:
Práce se zabývá otázkou, zda existuje pozitivní vztah mezi velikostí dividendy a hodnotou firmy. Pojednává o teorii signálu, podle které dividendy zprostředkovávají informaci o kondici firmy od manažerů k investorům. V první části práce uvedeme teoretická východiska pro stanovení optimální výše dividendy. Zaměříme se především na objasnění procesů, jakými mohou být informace o budoucí profitabilitě firmy komunikovány pomocí dividend, kritické zhodnocení předpokladů signálních modelů a objasnění vztahu mezi dividendou a zpětným odkupem akcií. Ve druhé části práce ověříme platnost teorie signálu na datech z WSE (Warsaw Stock Exchange). Popíšeme specifické rysy polského trhu a metodiku sběru dat. Následně budeme testovat hypotézy, zda velikost dividendy má vliv na cenu akcie v den jejího oznámení, a zda oznámená dividenda obsahuje informaci ohledně budoucí profitability firmy. V závěru práce, je provedena interpretace zjištěných výsledků. Analýza nasbíraných dat poskytla smíšenou evidenci pro teorii signálu. Byl sice potvrzen vztah mezi dividendou a budoucí profitabilitou firmy, avšak nikoli vztah mezi dividendou a cenou akcií. Zjištěné výsledky vedou k vyslovení hypotézy, že informace obsažená v dividendách není exklusivní, tedy že investoři jsou s danou informací seznámeni ještě před oficiálním zveřejněním výše dividendy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the question of whether there is a positive relationship between dividend and firm’s value. Thesis focuses on the signaling theory which states that dividends convey information from managers about the future performance of the company to investors. The first part covers theoretical background for determining the optimal level of dividends. It focuses on description of processes how firm’s future profitability may be communicated via dividends and critical assessment of signaling models, particularly in respect to their assumptions and the relationship between dividends and stock repurchase. The second part verifies the signaling theory based on data from WSE (Warsaw Stock Exchange). It describes the specifics of Polish market and the methodology of data collection. Then hypotheses whether the amount of dividend has an impact on the stock price on the day of the announcement and whether announced dividend convey the information about firm’s future profitability are tested. In the end there are presented the results. Analysis of the collected data gave mixed evidence for the signalling theory. Data confirmed the relationship between dividends and firms’ future profitability, but not the relationship with stock prices. Based on the results I hypothesise that the information contained in dividends is not exclusive, i.e. at the time of dividend announcement managers have already an access to the information it conveys. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Strnad 567 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Strnad 289 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Strnad 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Strnad 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Rippel 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Vokatá 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB