velikost textu

Historický vývoj ošetřovatelské profese ve Svitavách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický vývoj ošetřovatelské profese ve Svitavách
Název v angličtině:
Historical development of the nursing profession in Svitavy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Blaževská
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Jaroslava Pečenková
Id práce:
110458
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Martina Blaževská Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Historický vývoj ošetřovatelské profese ve Svitavách Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 210 Počet příloh: 33 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: historie, vývoj ošetřovatelství, sestra, špitál, nemocnice, Svitavy Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem svitavského špitálu a ošetřovatelské profese od jejich počátků do současnosti. Je zaměřena na rozdíly v možnostech vzdělávání a poskytování ošetřovatelské péče v minulém století a nyní. Orientuje se na rozvoj jednotlivých oddělení od prvních poválečných let roku 1945 až do dnešních dní. Současně zde najdeme významné osobnosti z řad hlavních sester svitavské nemocnice a učitelského sboru SZŠ Svitavy, které se zasloužily o rozvoj ošetřovatelské profese ve Svitavách. Centrum práce představuje kvalitativní výzkumné šetření prováděné formou polostrukturovaného rozhovoru. Zkoumaným vzorkem jsou všeobecné sestry různého funkčního zařazení, odlišného věku, které pracovaly, nebo v současnosti pracují ve svitavské nemocnici. 144
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Martina Blaževská Institutions: Department of social medicine LF UK, Hradec Kralove/ Department of Nursing Title: Historical development of the nursing profession in Svitavy Supervisor: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Number of pages: 210 Number of attachments: 33 Year of defense: 2011 Keywords: history, development of nursing, nurse, hospital, Svitavy The bachelor thesis describes the historical development of Svitavy hospital and the nursing profession from its beginnings to the present. It focuses on the differences in educational opportunities and provision of nursing care in the last century and now. It focuses on the development of particular department from the first post-war years of 1945 to the present day. At the same time we can find here an important figure of main nurses and teachers stuff SZŠ Svitavy, which contributed to the development of the nursing profession in Svitavy. Center of work represents a qualitative research conducted by semi-structured interview. Research is looking at nurses of various functional classification and different ages, who have worked or are currently working in Svitavy hospital. 145
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Blaževská 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Blaževská 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Blaževská 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB