velikost textu

Úskalí nevidomého ve zdravotnickém zařízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úskalí nevidomého ve zdravotnickém zařízení
Název v angličtině:
Difficulty of blind man in medical institution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Bohdana Dvořáková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
Mgr. Iva Machalová
Jaroslava Pečenková
Id práce:
110398
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Bohdana Dvořáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úskalí nevidomého ve zdravotnickém zařízení Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 92 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: nevidomost, multidisciplinární tým, prostorová orientace a samostatný pohyb, nevidomý člověk ve zdravotnickém zařízení Bakalářská práce pojednává o nevidomých lidech a jejich specifických potřebách ve zdravotnických zařízeních. Upozorňuje na nutnost větší spolupráce multidisciplinárního týmu v péči o nevidomé. Zabývá se vysvětlením architektonických bariér, které znemožňují používání prostorové orientace ve zdravotnických zařízeních. Poukazuje na nezbytnost teoretické i praktické připravenosti zdravotnických pracovníků v péči o nevidomé klienty, aby nedocházelo k jejich znevýhodnění oproti vidoucí majoritní společnosti. Těžiště práce tvoří kvalitativní výzkumné šetření se sedmi nevidomými respondenty. Byla použita technika polostandardizovaného rozhovoru. Respondenti byli pečlivě vybíráni. Hlavním kritériem byla akceptace vady a zkušenost se zdravotníky v ambulantní i lůžkové sféře. Bylo zkoumáno, proč tito lidé, kteří žijí plnohodnotný život (chodí, nebo chodili do práce, samostatně se pohybují v dopravě, komunikují na úřadech a vychovávají děti), mají potíže sami bez doprovodu navštívit zdravotnická zařízení.
Abstract v angličtině:
The Bachelor thesis deals with the issue of special needs of blind people in medical institutions. It draws attention to the necessity of a greater degree of cooperation of multidisciplinary teams in treating the blind. The thesis deals with various types 85 of architectural barriers that make it practically impossible for the handicapped to orientate themselves and it tries to explain how to eliminate them. It argues that theoretical and practical training of medical staff is necessary in order to avoid cases of blind people being disadvantaged in our mostly sighted society. The basis of the thesis is formed by qualitative research with seven blind respondents. The method of semi-structured interview was used here and the respondents were carefully chosen. The main criterion was the acceptation of the handicap and experience with medical staff in hospitals. An issue was examined, why do these people, who lead normal lives (work, travel on their own in public transport, communicate with authorities, raise children), have problems to visit medical facilities alone, without company.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Bohdana Dvořáková 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Bohdana Dvořáková 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Bohdana Dvořáková 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Machalová 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB