velikost textu

Astrophysical processes near a galactic centre

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Astrophysical processes near a galactic centre
Název v češtině:
Astrofyzikální procesy v blízkosti jádra galaxie
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Hamerský
Školitel:
doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
prof. Agnieszka Janiuk
Id práce:
110319
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Černá díra, akreční disk, obecná relativita, jádro galaxie
Klíčová slova v angličtině:
Black hole, accretion torus, general relativity, galactic centre
Abstrakt:
Akreční disk je důležitý astrofyzikální jev, jehož přítomnost je klíčem k vysvětlení mnoha procesů souvisejících s tokem hmoty a uvolňováním energie ve formě záření na různých prostorových škálách, a to jak kolem málo hmotných tak kolem superhmotných černých děr. Pokud je jeho sta- cionární stav perturbován, disk začne oscilovat, a jestliže při tom nějaká část disku přesáhne uzavřenou ekvipotenciální plochu, je tento materiál akreován, nebo urychlen ve formě výtrysku. Tyto oscilace jsou zdrojem informací o časoprostoru a o vnitřní struktuře disku. V této práci se zabýváme studiem oscilačních a akrečních vlastností geometricky tlustých akrečních disků po- mocí obecně relativistických magnetohydrodynamických simulací v axiálně symetrickém 2-D přístupu. Diskutujeme vliv velkorozměrového magnet- ického pole a profilu hustoty momentu hybnosti na oscilace disku a na pohyb akreované hmoty. 1
Abstract v angličtině:
An accretion torus is an important astrophysical phenomenon which is be- lieved to account for various features of mass inflow and release of radiation on diverse scales near stellar-mass as well as supermassive black holes. When the stationary torus is perturbed it starts to oscillate and once some part of the torus overflows the closed equipotential surface, defined by the stationary solution, this material is accreted or ejected. These oscillations reveal both spacetime properties and the intrinsic characteristics of the torus model. We study the oscillation and accretion properties of geometrically thick accretion tori using general relativistic magnetohydrodynamic simulations. Assuming axial symmetry these simulations are restricted to 2-D approximation. We discuss the impact of the presence of the large scale magnetic field and the profile of the specific angular momentum on the oscillation properties and on the accretion flow motion. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Hamerský 6.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Hamerský 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Hamerský 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Agnieszka Janiuk 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 352 kB