velikost textu

Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Název v češtině:
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Černý
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
doc. Mgr Jiří Málek, Ph.D.
Id práce:
110316
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (4M7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Úrokové deriváty, kreditní riziko protistrany, kreditní přirážka k tržnímu ocenění, wrong-way riziko
Klíčová slova v angličtině:
Interest Rate Derivatives, Counterparty Credit Risk, Credit Valuation Adjustment, Wrong-Way Risk
Abstrakt:
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na úrokové deriváty, jejichž oceňování se liší od ostatních derivátů tím, že úroková míra musí být modelována jako náhodná. Pro výpočet CCR je, v souladu s bankovní regulací Basel III, využit koncept kreditní přirážky k tržnímu ocenění (CVA). Při nezávislosti podkladového ak- tiva a kreditní kvality protistrany máme k dispozici analytické vyjádření CVA, ovšem pokud je tato nezávislost porušena, výpočet CVA se velmi komplikuje. Konkrétně k výpočtu CVA úrokového swapu (IRS) se využívá hlavně simulační přístup, který je časově i výpočetně náročný. Proto přinášíme dvě nové metody výpočtu IRS CVA, kde je CVA vyjádřena v semi-analytickém tvaru. Tyto metody využívají kopuly, konkrétně Gaussovskou kopulu a horní Fréchetovu mez, a jsou numericky porovnány s komplexní simulační studií. Pro metodu s Gaussovskou kopulou jsme také navrhli způsob kali- brace korelačního koeficientu a určili dopad změny intenzity defaultu na výsledné CVA pomocí čtyř různých parametrických modelů. Klíčová slova: Úrokové deriváty, kreditní riziko protistrany, kreditní přirážka k tržnímu ocenění, wrong-way riziko
Abstract v angličtině:
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest rate derivatives for which the interest rate must be modeled as random. This is where they differ from the pricing of other derivatives. The credit valuation adjustment (CVA) concept is used to calculate CCR which is in line with current banking regulation Basel III. When we assume the independence of the underlying asset and the credit quality of the counterparty, we obtain an analytical expression of CVA. However, if the independence is violated, the CVA calculation becomes quite complicated. Specifically, the CVA of the inter- est rate swap (IRS) is calculated mainly using the simulation approach which is time and computationally consuming. Therefore, we bring two new methods for IRS CVA calculation where the CVA is expressed in a semi-analytical form. These methods use copula functions, particularly the Gaussian copula and the upper Fréchet bound, and we compare them numerically with a complex simulation study. Furthermore, we pro- pose a method of calibration of the correlation coefficient and we determine the impact of changes in the intensity of default on the final CVA with four different parametric models for the Gaussian copula approach. Keywords: Interest Rate Derivatives, Counterparty Credit Risk, Credit Valuation Adjustment, Wrong-Way Risk
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Černý 5.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Černý 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Černý 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr Jiří Málek, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB