velikost textu

Regionální rozdíly v podpoře podnikání v rámci českého operačního programu Průmysl a podnikání a slovenského sektorového operačního programu Priemysel a Služby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionální rozdíly v podpoře podnikání v rámci českého operačního programu Průmysl a podnikání a slovenského sektorového operačního programu Priemysel a Služby
Název v angličtině:
Regional Differences in the Support of Entrepreneurship from the Czech Operational Programme Industry and Enterprise and the Slovak Sectoral Operational Programme Industry and Services
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marta Komárková
Vedoucí:
PhDr. Ivo Říha
Oponent:
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.
Id práce:
110231
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Regionální rozdíly v podpoře podnikání v rámci českého operačního programu Průmysl a podnikání a slovenského sektorového operačního programu Priemysel a Služby Abstrakt Jedním ze základních nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie jsou strukturální fondy. Finanční prostředky ze strukturálních fondů jsou určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Bakalářská práce se zabývá analýzou finanční alokace prostředků z operačních programů na podporu podnikání v regionech Česka a Slovenska v programovém období 2004 – 2006. Cílem analýzy bylo zjistit, zda prostředky z Evropské unie skutečně primárně směřovaly do ekonomicky zaostávajících regionů Česka, a porovnat výsledky se situací na Slovensku. Klíčová slova: regionální rozvoj, regionální politika, operační programy, podpora podnikání
Abstract v angličtině:
Regional Differences in the Support of Entrepreneurship from the Czech Operational Programme Industry and Enterprise and the Slovak Sectoral Operational Programme Industry and Services Abstract The Structural Funds are part of the main realization tools for the European policy of economic and social cohesion. Financial resources from the Structural Funds are designed to reduce economic and social disparities between Member States and their regions. This bachelor thesis analyzes the financial allocation of the operational programs to support entrepreneurship in the regions of the Czech Republic and Slovakia in the programming period 2004 - 2006. The aim of the analysis is to determine, whether funds from the European Union were actually directed primarily to economically underdeveloped regions of the Czech Republic, and to compare the results with the situation in the Slovak Republic. Keywords: regional development, regional policy, operational programs, enterprise support
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marta Komárková 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marta Komárková 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marta Komárková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivo Říha 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. 80 kB