velikost textu

Srovnání předoperační a pooperační bolesti krční páteře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání předoperační a pooperační bolesti krční páteře
Název v angličtině:
Comparison of a cervical spine pain before and after surgery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Steinochrová
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Mgr. Ondřej Němeček
Id práce:
110197
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Steinochrová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Srovnání předoperační a pooperační bolesti krční páteře Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 108 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Bolest, léčba, degenerativní onemocněni krční páteře Bakalářská práce se zabývá srovnáním předoperační a pooperační bolesti krční páteře. V teoretické části je bolest definována obecně, popsána její patofyziologie, druhy bolesti od akutní po chronickou. Důležitou oblastí teoretické části je hodnocení, léčba bolesti a vliv sester a lékaře na tlumení bolesti. Následující kapitoly pojednávají o degenerativním onemocnění krční páteře. Závěr teoretické části patří pooperační péči, rehabilitaci a domácímu režimu. Empirická část referuje o výzkumu, kterého se zúčastnilo 46 respondentů s degenerativním onemocněním krční páteře. Výzkumné šetření probíhalo na standardním oddělení neurochirurgie v Nemocnici Na Homolce. Týkalo se srovnání intenzity a charakteru bolesti před operací krční páteře a dva měsíce po operaci, porovnání rozdílu intenzity bolesti v závislosti na pohlaví, ovlivňujících faktorů, míry úlevy, kterou pacientům operace přinesla a především spokojenosti pacientů s výsledkem operace.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Author: Lucie Steinochrová Institution: Institute of Social Medicine LF UK v Hradci Králové Department of nursing Name of dissertation work: Comparison of a cervical spine pain before and after surgery Supervisor: PhDr. Mariana Bažantová Number of pages: 108 Number of atachment: 2 Year: 2011 Key word: Pain, treatment, degenerative problems of cervical spine This dissertation work is focused on comparing the pains before and after the cervical spine surgery. Firstly, the pain is described theoretically, its pathophysiology, its types from acute to chronic. Main part of this section comprises of evaluation, treatment of the pain and the nurses’ and doctors’ influence. Following chapters dissertate about degenerative problems of cervical spine. The conclusion of the theoretical part of the dissertation work describes aftercare, rehabilitation and home care. Experimental part of this work refers about a research I have undertaken. 46 people with degenerative cervical spine disorder took a part in my investigation. The process took part in a standard department of ‘Na Homolce’ Hospital. It was focused on the strength and type of the pain before the cervical spine surgery and two months later, comparison of the differences of the strength of the pain depending on sex of the patient and other factors, scale of the relief after the operation, and finally of the patient’s satisfaction with the results of the surgery.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Steinochrová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Steinochrová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Steinochrová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Němeček 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.03 MB