velikost textu

Studium současných geodynamických procesů v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium současných geodynamických procesů v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma
Název v angličtině:
Study of present-day geodynamic processes in the area of Hronov-Poříčí Fault Zone
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vladimír Stejskal, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponenti:
RNDr. Josef Stemberk, CSc.
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
Id práce:
110188
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Broumovská vrchovina, hronovsko-poříčský zlom, současné geodynamické procesy, neotektonika
Klíčová slova v angličtině:
Broumov Highland, Hronov-Poříčí Fault, present-day geodynamic processes, neotectonics
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá studiem současných geodynamických procesů v jihozápadní části Broumovské vrchoviny se zvláštním zřetelem na seismicky aktivní hronovsko – poříčskou zlomovou zónu (HPZZ). Toto území představuje v rámci českého masívu oblast zvýšené tektonické aktivity, která se projevuje například lokální seismicitou nebo výskytem pramenů minerálních uhličitých vod. Studium současné aktivity geodynamických procesů bylo založeno na různých geomorfologických, geotechnických, geofyzikálních a hydrologických metodách. Byla studována aktivita svahových pohybů, seismická aktivita, současné tektonické pohyby a vztahy mezi tvary reliéfu a puklinovou a zlomovou tektonikou. Na základě předchozích zkušeností získaných autorem práce v seismicky aktivní oblasti západních Čech byla založena monitorovací síť podzemních vod v hlubokých vrtech, s cílem detekce anomálií souvisejících s tektonickou aktivitou území. Práce představuje příspěvek k hlubšímu poznání jak z hlediska studované oblasti tak vzhledem k možnostem aplikace některých nových metod při výzkumu zón relativně zvýšené tektonické aktivity v rámci tektonicky stabilní střední Evropy. Z pohledu geomorfologie území patří k nejdůležitějším poznatkům zpřesnění představ o tektonické stavbě HPZZ a o kvartérních tektonických pohybech v jejím širším okolí. Pomocí geoelektrického profilování byla prokázána přítomnost zlomu paralelního s hlavním přesmykem HPZZ, který odděluje sníženinu Rtyňské brázdy od hřbetu Jestřebích hor. Navíc podrobnější studium morfologie údolní sítě a rozmístění starokvartérních terasových sedimentů Úpy na rozhraní mezi Rtyňskou brázdou a sousední Trutnovskou pahorkatinou jasně poukazuje na mladé, kvartérní tektonické poklesy Rtyňské brázdy. Z hlediska výzkumu endogenní geodynamické aktivity je nejvýznamnějším přínosem realizace monitorovací sítě podzemních vod s cílem detekce projevů lokální seismické a tektonické aktivity. Podařilo se najít vysoce citlivou lokalitu pro sledování těchto efektů, kterou je vrt VS 3 nedaleko Teplice nad Metují. Ve vrtu byla identifikována anomální kolísání hladiny podzemní vody, která měla charakter prekurzorů zemětřesení z 10.8. 2005 (M = 2.4) a 25.10. 2005 (M = 3.3). Další anomální změny hladiny podzemní vody byly zaznamenány ještě v první polovině roku 2006. V tomto případě se s největší pravděpodobností jednalo o odezvu na aseismické pohyby v soustavě dislokací HPZZ. Tyto pozitivní výsledky opravňují použitelnost metody pro studium projevů tektonické aktivity, včetně případných prekurzorů zemětřesení, v oblasti s relativně nízkou tektonickou aktivitou, jakou představuje český masív.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented PhD thesis deals with present-day geodynamic processes in the south- western part of Broumov Highland, with a special attention paid to the seismoactive Hronov- Poříčí Fault Zone (HPFZ). Compared to the rest of the Bohemian Massif the studied area exhibits relatively increased level of tectonic activity, which is evidenced by local seismicity and by presence of CO2-rich mineral waters. The present-day activity of geodynamic processes is studied by means of various geomorphological, geotechnical, geophysical and hydrological methods. Following processes and features were studied: activity of slope movements, seismic activity, present-day tectonic movements, relations between landforms and joint and fault tectonics. Based on the previous experience obtained by the author in the seismoactive area of Western Bohemia, groundwater observational network was set up in deep boreholes, in order to detect anomalies related to the tectonic activity of the studied area. The thesis represents a contribution to the deeper understanding of the studied area and also a contribution in respect of possible applications of some new methods that can be used in research of zones with relatively increased tectonic activity inside of stable areas of Central Europe. From geomorphological point of view, the most important are the new findings about the tectonics of HPFZ and quaternary tectonic movements in its broader area. Using the field geoelectric survey the presence of a fault parallel to the main ovethrust of HPFZ was detected. This fault represents a boundary between the ridge of Jestřebí Mountains and Rtyně Furrow. In addition to that, a more detailed study of the river network morphology and geographical distribution of quaternary terraces of the Úpa River gives a clear evidence of young, quaternary tectonic subsidence of Rtyně Furrow. From the point of view of studying the endogeneous geodynamic activity, the main contribution is an implementation of the groundwater observational network, focused on a detection of possible indications of local seismotectonic activity. A highly sensitive location – VS 3 borehole close to Teplice nad Metují – was found. Anomalous fluctuations of water level were identified in this borehole before earthquakes at August 8, 2005 (M = 2.4) and October 25, 2005 (M = 3.3). In both cases the anomalies exhibited clear precursory character. Further anomalous changes in groundwater level were observed in the first half of 2006. In this case the anomalous behaviour most likely represented a response to the aseismic movements along the HPFZ. All these positive results justify the method as applicable, when studying the tectonic activity, including possible earthquake precursors, in relatively stable areas, like Bohemian Massif.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Stejskal, Ph.D. 12.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Stejskal, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Stejskal, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vladimír Stejskal, Ph.D. 736 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Stemberk, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Kirchner, CSc. 2.54 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.24 MB