velikost textu

Motívy leta a zimy v Kokinwakašú

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motívy leta a zimy v Kokinwakašú
Název v češtině:
Motivy léta a zimy v Kokinwakašú
Název v angličtině:
The Motifs of Summer and Winter in Kokinwakashū
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marína Tkáčová
Vedoucí:
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michael Weber, Ph.D.
Id práce:
110179
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Japonská studia (JP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Kokinšú|japonská poézia|obdobie Heian|leto|zima|sezónne básne
Klíčová slova v angličtině:
Kokinshū|Japanese poetry|Heian period|summer|winter|seasonal poems
Abstrakt:
Abstrakt práce Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza motívov leta a zimy v rámci rovnomenných oddielov prvej cisárskej antológie poézie waka menom Kokinwakašú, t. j. Zbierka starých a nových básní z roku 905 n. l., a overiť tak hypotézu, že sa v týchto sekciách zbierky, podobne ako je tomu v prípade oddielov Jar a Jeseň, uplatňuje systém radenia založený na princípoch časovej postupnosti a integrácie básní na základe asociácie prírodných motívov. V rámci rozboru sa sústreďujeme na básne predovšetkým ako na súčasť sekvencie, a až sekundárne ako na samostatné diela. Práca je rozčlenená na tri kapitoly. Prvá kapitola mapuje čínsku a japonskú tradíciu, ktorá Kokinšú predchádzala a formovala jej systém radenia básní. V druhej kapitole predstavujeme zbierku Kokinšú a jej význam v rámci japonskej poetickej tradície. Tretia kapitola obsahuje bližšie oboznámenie so štruktúrou Kokinšú, pričom jej súčasťou je analýza Oddielu Leto a Oddielu Zima v dvoch podkapitolách. Rozbor pozostáva z originálov a pracovných prekladov jednotlivých básní tak, ako idú za sebou v zbierke, a z komentárov ku každej z nich z hľadiska ich prepojenia v rámci celku. V závere práce predkladáme výsledok analýzy, ktorý potvrdil pôvodnú hypotézu, hoci zároveň preukázal, že tento systém nebol dodržiavaný úplne dôsledne.
Abstract v angličtině:
Thesis abstract The aim of this bachelor thesis is an analysis of the motifs of summer and winter in the eponymous sections of the first imperial anthology of waka poetry named Kokinwakashū, i.e. The Collection of Old and New Songs published in 905 AD, and verify thus the hypothesis that, within these sections, as is the case with the sections devoted to Spring and Autumn, a system of poem arrangement based on the principles of temporal progression and integration in terms of association of nature imagery is employed. Throughout the analysis, our main focus is on the poems as a part of a sequence, and only secondarily as individual works of art. The thesis is divided into three chapters. The first chapter tracks the Chinese and Japanese tradition that predated the Kokinshū and influenced its system of poem arrangement. In the second chapter we present the Kokinshū anthology and its position within Japanese poetic tradition. The third chapter provides a closer look into structure of the Kokinshū, including the analysis of the Summer section and Winter section in two sub-chapters. The analysis consists of the original poems and work translations of the individual poems as they are arranged in the anthology, and of the comments on each poem from a perspective of its interrelations within the whole. In Conclusion, we present the result of the analysis which confirms the original hypothesis, even though, at the same time, it proves that this system was not observed consequently.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marína Tkáčová 562 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marína Tkáčová 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marína Tkáčová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Weber, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB