velikost textu

Kvalita života pacientů s karcinomem štítné žlázy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života pacientů s karcinomem štítné žlázy
Název v angličtině:
The quality of life of patiens with cancer of glandula thyroidea
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miluše Benáková, DiS.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Mgr. Andrea Nečasová
Id práce:
110176
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor Miluše Benáková, DiS. Instituce Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce Kvalita života pacientů s karcinomem štítné žlázy Vedoucí práce Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran 89 Počet příloh 5 Rok obhajoby 2011 Klíčová slova Kvalita života, nemoc, štítná žláza, karcinom štítné žlázy, struma nodóza, dotazník EORTC QLQ-C30 Bakalářská práce pojednává o kvalitě života pacientů s karcinomem štítné žlázy. Popisuje problematiku kvality života, nemoc a bolest, charakterizuje typy karcinomu štítné žlázy. Součástí je i ošetřovatelská péče o pacienty s karcinomem štítné žlázy. Empirická část je zaměřena na kvantitativní výzkum, zkoumající kvalitu života s karcinomem štítné žlázy. Kvalita života byla zjišťována u dvou skupin nemocných. Jednu skupinu tvoří pacienti s diagnostikovaným karcinomem štítné žlázy, podstupující operační léčbu – thyreoidektomii. Druhou skupinu tvoří pacienti se zvětšenou štítnou žlázou a uzlovou přestavbou této žlázy, kteří také podstupují operační léčbu – thyreoidektomii. Cílem je porovnání kvality života těchto dvou skupin. Pomocí dotazníku EORTC QLQ-C30 zjišťujeme vliv nemoci na jejich kvalitu života. Výzkumného šetření se účastnilo 84 pacientů po operaci štítné žlázy. Z toho bylo 42 pacientů operováno pro karcinom štítné žlázy a 42 pacientů bylo operováno pro benigní onemocnění štítné žlázy (struma nodoza). Po vyhodnocení dotazníku jsou zjištěny výraznější rozdíly u pacientů s maligním onemocněním v několika oblastech kvality života. Rozdíly byly zaznamenány především v pocitech napětí, dále v oblasti plnění sociálních rolí. Pacienti s maligním onemocněním také více trpěli žaludečními obtížemi, více zvraceli. Také měli větší finanční obtíže. 79
Abstract v angličtině:
This bachelor´s thesis discuss about the quality of life of patients with thyroid cancer. It describes the problems of quality of life, illness and pain, characterized types of thyroid cancer. It also includes nursing care for patients with thyroid cancer. The empirical part focuses on quantitative research examining the quality of life with cancer of the thyroid gland. Quality of life was studied in two groups of patients. One group consists of patients with thyroid cancer diagnosed undergoing surgical treatment - thyroidectomy. The second group consists of patients with an enlarged thyroid gland and glands of the conversion node, which also undergoing surgical treatment - thyroidectomy. The aim is to compare the quality of life for these two groups. Using a questionnaire we survey the impact of disease on their quality of life. Using a questionnaire EORTC QLQ-C30, we see the impact of disease on their quality of life. Research participated in the investigation of 84 patients after thyroid surgery. Of these, 42 patients operated on for thyroid cancer and 42 patients were operated on for benign thyroid disease (goiter nodoza). After evaluating the questionnaire found significant differences in patients with malignant disease in several areas of quality of life. Differences were observed mainly in the excitement, as well as the fulfillment of social roles. Patients with cancer also suffer more stomach problems, more vomiting. They also had more financial difficulties 80
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miluše Benáková, DiS. 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miluše Benáková, DiS. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miluše Benáková, DiS. 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Nečasová 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.48 MB