velikost textu

Analýza sportovního tréninku věkové kategorie U6 - U8 ve fotbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza sportovního tréninku věkové kategorie U6 - U8 ve fotbale
Název v angličtině:
Analysis of sports training in football, category U6 and U8
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Svoboda
Vedoucí:
PhDr. Mario Buzek, CSc.
Oponent:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Id práce:
110140
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbal, trenér, sportovní trénink, sportovní příprava dětí
Klíčová slova v angličtině:
Football, Coach, Sports training, Sports training of children
Abstrakt:
ABSTRAKT: Název: Analýza sportovního tréninku kategorie U6 a U8 ve fotbale Cíle: Cílem této práce bylo analyzovat současný stav sportovního tréninku kategorie U6 a U8. Dílčími úkoly práce bylo v klubu FK Mladá Boleslav zmapovat rozsah vzdělání a strukturu trenérského týmu v oblasti přípravy mládeže a popsat náborovou činnost. Metody: Ke zpracování této práce a pro získání dat byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu a to řízené pozorování. Na základě pozorování tréninků cílové věkové kategorie a dotazování trenérů v klubu FK Mladá Boleslav, byla pak provedena analýza současného stavu sportovního tréninku kategorie U6 a U8. Bylo využito i mých vlastních zkušeností a konzultací s odborníky ze stáže ve fotbalovém klubu. Výsledky: Cíle a úkoly práce byly naplněny. Po analýze současného stavu sportovního tréninku kategorie U6 a U8 ve fotbale v klubu FK Mladá Boleslav jsme došli k závěru, že ve většině případů neměla tréninková jednotka požadovanou a potřebnou skladbu ani koncepci prováděných cvičení, vzhledem k cílové věkové kategorii. Doporučili jsme proto sestavu tréninkových cvičení, které lze zařadit do navrženého týdenního tréninkového mikrocyklu. Obsahem a sestavením těchto cvičení a týdenního mikrocyklu dáváme návod, jak by se dala postupně zlepšovat situace v rámci sportovního tréninku kategorie U6 a U8 ve fotbale. Klíčová slova: fotbal, trenér, sportovní trénink, sportovní příprava dětí
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Title: Analysis of sports training in football, category U6 and U8 Objectives: The aim of this thesis is to analyze the current state of sports training in football category U6 and U8. Partial tasks of this thesis were to map the extent and structure of education coaching team in the preparation of youth and describe the recruitment activity in the Club FK Mlada Boleslav. Methods: A quantitative method of research and controlled observation was used to elaborate this thesis and to obtain the needed data. Based on the training observations of the targeted age group and interviewing coaches at the Club FK Mlada Boleslav, was then performed analysis of the current state of sports training category U6 and U8. Furthermore, I also used my own experience and consultations with experts during my internship in a football club. Results: Goals and tasks of this thesis were fulfilled. After analyzing the current state of sports training in football category U6 and U8 at the Club FK Mlada Boleslav, we concluded that in most cases, the training unit did not have the required and needed structure or concept of the performed exercise with regards to the targeted age group. Therefore, we recommended the training set of exercise which can be included in the proposed week training micro cycle. Using the content and structure of these recommended trainings and weekly micro cycle, we instruct how one could gradually improve the situation of sports training in football category U6 and U8. Keywords: Football, Coach, Sports training, Sports training of children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Svoboda 952 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Svoboda 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Svoboda 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mario Buzek, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mario Buzek, CSc. 48 kB