velikost textu

Akutní poškození ledvin indukované kontrastem u rizikových nemocných podstupujících invazívní vyšetření srdce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Akutní poškození ledvin indukované kontrastem u rizikových nemocných podstupujících invazívní vyšetření srdce
Název v angličtině:
Contrast-induced acute kidney injury in high risk patients undergoing invasive cardiac procedures
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Matějka, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Id práce:
110130
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Akutní poškození ledvin indukované kontrastem u rizikových nemocných podstupujících invazívní vyšetření srdce Úvod: Akutní poškození ledvin indukované kontrastem (CI-AKI) vede ke zhoršení morbidity a hospitalizační i dlouhodobé mortality. Jeho prevence je zaměřena zejména na důslednou hydrataci a použití malého množství kontrastní látky. Předchozí studie zkoumající použití antagonisty adenosinu teofylinu v prevenci CI-AKI přinesly nejednoznačné výsledky. Cíle práce: Pomocí intervenční studie ověřit účinnost teofylinu v prevenci CI-AKI na výběru dobře hydratovaných starších nemocných s chronickým onemocněním ledvin. Pomocí průřezové studie sledovat výskyt CI-AKI v rizikové skupině nemocných podstupujících primární PCI pro akutní infarkt myokardu s ST elevacemi (STEMI). Metody: Intervenční studie: byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie. Do ní zařazeno 56 pacientů s odhadnutou glomerulární filtrací nižší než 60 ml/min/1,73m2 podstupujících koronarografii a/nebo perkutánní koronární intervenci. 31 náhodně vybraným subjektům bylo podáno 200 mg teofylinu i.v. před výkonem a 25 náhodně vybraným placebo. Při vyšetření byla použita izoosmolární kontrastní látka iodixanol a všem nemocným byla podána parenterální hydratace stanovená protokolem. Primárním výsledným ukazatelem byla sérová hladina kreatininu (SCr) 48 hodin po koronarografii a/nebo PCI a její změna oproti vstupnímu odběru. Sekundárním výsledným ukazatelem byl výskyt CI-AKI ve stejném časovém rozmezí, definovaný jako vzestup SCr o 25% a více nebo o 44,2 µmol/l a více oproti výchozí hodnotě. Průřezová studie: zařazeno 203 konsekutivních nemocných, kteří podstoupili v jednom kalendářním roce primární PCI pro STEMI. Výsledky: Placebová a teofylinová větev intervenční studie se významně nelišily vstupními charakteristikami a rizikovými faktory CI-AKI. SCr se nelišila v léčebných větvích ani při vstupu do studie (182 ± 52 µmo/l vs. 179 ± 40 µmo/l; p= 0,62) ani při jejím ukončení (182 ± 60 µmo/l vs. 186 ± 47; p=0,79). Absolutní změna SCr 48 hodin po koronarografii a/nebo PCI se mezi oběma skupinami také významně nelišila (0,04 ± 19,45 µmol/l vs. 7,13 ± 26,76 µmol/l; p=0,267). CI-AKI bylo zaznamenáno u 3 (5,4%) subjektů. Ačkoliv byli všichni v teofylinové větvi, rozdíl ve výskytu nedosáhl statistické významnosti – 0 (0%) vs. 3 (9.7%); p= 0,11. V průřezové studii bylo zachyceno 25 (12,3%) případů CI-AKI. Pokud porovnáme pacienty s rozvojem CI-AKI a bez jeho rozvoje, zjišťujeme, že ve skupině nemocných s CI- AKI byl vyšší průměrný věk (69 ± 13 vs. 62 ± 12; p=0,05), vyšší zastoupení žen (48% vs. 27%; p=0,037), nižší průměrná ejekční frakce levé komory srdeční (40 ± 12 vs. 49 ± 14; p= 0,0026), vyšší zastoupení nemocných se srdečním selháním třídy Killip IV (44% vs. 5%; p= < 0,0001), infarktovou arterií byl častěji kmen levé věnčité tepny (12% vs. 0%; p=0,002) a častěji byla zavedena intraaortální balónová kontrapulzace (12% vs. 0,5%; p< 0,0001). U nemocných s CI-AKI byla zaznamenána významně vyšší hospitalizační mortalita (24% vs. 3,4%; p=0,001), dále pak častější výskyt maligních komorových arytmií a trend k vyššímu výskytu dalších komplikací za hospitalizace (fibrilace síní, síňokomorového bloku vyššího stupně, cévní mozkové příhody, mechanických komplikací infarktu a krvácení). Závěry: Preventivní účinek antagonisty adenosinu teofylinu na zhoršení renálních funkcí u starších nemocných s chronickým onemocněním ledvin podstupujících koronarografii a/nebo PCI nebyl v intervenční studii zaznamenán. Průřezová studie prokázala relativně vysoký výskyt CI-AKI u nemocných podstupujících přímou PCI pro STEMI.
Abstract v angličtině:
Abstract Contrast-induced acute kidney injury in high risk patients undergoing invasive cardiac procedures Introduction: Acute renal function impairment associated with radiologic procedures, known as contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI), is strongly associated with a higher rate of morbidity, in-hospital mortality and diminished long-term survival. CI-AKI prevention focuses mainly on adequate periprocedural hydratation and use of a low amount of contrast media. Previous trials concerning use of adenosine antagonist theophylline revealed contradictory results. Goals: Our interventional trial sought to evaluate the effect of theophylline in CI-AKI prevention in well hydrated elderly patients with chronic kidney disease. Our cross-sectional study focused on CI-AKI in patients undergoing primary PCI for ST segment elevation myocardial infarction (STEMI). Methods: Interventional trial: randomized, double-blind, placebo-controlled trial was performed. 56 patients with estimated glomerular filtration rate bellow 60 60 ml/min/1.73m2 referred for cardiac coronary angiography and/or angioplasty were enrolled. 31 of them were randomly assigned to 200 mg theophylline IV before procedure, and 25 to placebo. Iso- osmolar contrast Iodixanol was used. Trial protocol included mandatory parenteral hydration. The primary endpoint was serum creatinine level (SCr) 48 hours after coronary angiography and/or PCI and its change from baseline. The secondary end point was CI-AKI incidence defined as an increase in SCr of 25% or more or 44,2 µmol/l or more from the baseline value within the same time period. Cross-sectional study included 203 consecutive patients who underwent primary PCI for STEMI during one year period. Results: Baseline characteristics in placebo and theophylline groups of interventional trial were similar. There was no difference in serum creatinine neither at baseline (182 ± 52 µmol/l vs. 179 ± 40 µmol/l; p= 0,62) nor at study termination (182 ± 60 µmol/l vs. 186 ± 47; p=0,79). Absolute change in SCr 48 hours after coronary angiography and/or PCI did not differ between the two treatment arms (0,04 ± 19,45 µmol/l vs. 7,13 ± 26,76 µmol/l; p=0,267). CI- AKI occurred in 3 (5,4%) subjects. Although all of them were in theophylline arm, the difference was not statistically significant – 0 (0%) vs. 3 (9.7%); p= 0,11. CI-AKI occurred in 25 (12,3%) patients of our cross-sectional study. Comparison of patients with CI-AKI development and without CI-AKI development follows. Patient with CI-AKI were older (69 ± 13 vs. 62 ± 12; p=0,05), included more women (48% vs. 27%; p=0,037), had lower mean ejection fraction (40 ± 12 vs. 49 ± 14; p= 0,0026), higher rate of Killip IV class heart failure (44% vs. 5%; p= < 0,0001), left main coronary artery as infarct related artery (12% vs. 0%; p=0,002) and need for intraaortic balloon counter pulsation (12% vs. 0,5%; p< 0,0001). Patients with CI-AKI had significantly higher in-hospital mortality, more frequent malignant ventricular arrhythmias and trend for higher incidence of other complications during hospitalization (atrial fibrillation, higher degree atrioventricular block, stroke, myocardial infarction mechanical complications and bleeding). Conclusions: Prophylactic effect of adenosine antagonist theophylline on worsening renal functions in elderly patients with chronic kidney disease undergoing coronary angiography and/or PCI was not detected in our interventional trial. Our cross-sectional study revealed relatively high CI-AKI incidence in consecutive patients undergoing primary PCI for STEMI.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Matějka, Ph.D. 730 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Matějka, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Matějka, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Matějka, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 199 kB