velikost textu

Kontrastní MR angiografie s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontrastní MR angiografie s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny
Název v angličtině:
Contrast-enhanced MR angiography utilizing parallel acquisition techniques in renal artery stenosis detection
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Slanina, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Oponenti:
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Id práce:
110120
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Kontrastní MR angiografie s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny Cíl práce: Cílem naší studie bylo stanovit diagnostickou výtěžnost kontrastní MR angiografie (MRA) s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny (RAS). Materiál a metodika: Celkem bylo vyšetřeno 81 nemocných s hypertenzní chorobou a podezřením na RAS. Vyšetření byla prováděna na přístroji Magnetom Symphony Maestro Class 1,5 T s použitím array cívek. Průchod bolu kontrastní látky byl monitorován metodou bolus tracking. Parametry MRA sekvence byly: TR 3,7 ms; TE 1,2 ms; flip angle 25°; akviziční doba 18 s; velikost voxelu 1,1 mm × 1,0 mm × 1,1 mm; centrický náběr dat v k- prostoru; paralelní akviziční techniky s akceleračním faktorem 2 (GRAPPA). Za hemodynamicky významnou byla považována stenóza 60 % a více. Výsledky MRA byly porovnávány s nálezem na digitální subtrakční angiografii, která sloužila jako zlatý standard. Výsledky: Senzitivita, specificita, pozitivní prediktivní hodnota a negativní prediktivní hodnota MRA v detekci hemodynamicky významné RAS byla 91 %, 96 %, 94 % a 94 %. Prevalence RAS v našem souboru činila 41 %. Závěr: Při splnění parametrů dostatečného geometrického rozlišení vykazuje kontrastní MRA vysokou senzitivitu a specificitu v diagnostice stenózy renální tepny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Contrast-enhanced MR angiography utilizing parallel acquisition techniques in renal artery stenosis detection Objective: The aim of our study was to assess the diagnostic value of contrast- enhanced MR angiography (MRA) utilizing parallel acquisition techniques in the detection of renal artery stenosis (RAS). Material and Methods: 81 hypertensive subjects with suspected RAS were examined on a 1.5 T MR system with body array coil. Bolus tracking was used to monitor the arrival of contrast agent to the abdominal aorta. The MRA sequence parameters were as follows: TR 3.7 ms; TE 1.2 ms; flip angle 25°; acquisition time 18 s; voxel size 1.1 mm × 1.0 mm × 1.1 mm; centric k-space sampling; parallel acquisition techniques with acceleration factor of 2 (GRAPPA). Renal artery stenosis of 60% and more was considered hemodynamically significant. The results of MRA were compared to digital subtraction angiography serving as a standard of reference. Results: Sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of MRA in the detection of hemodynamically significant RAS were 91%, 96%, 94% and 94%, respectively. Prevalence of RAS was 41% in our study population. Conclusion: Contrast-enhanced MRA with high spatial resolution offers sufficient sensitivity and specificity for screening of renal artery stenosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Slanina, Ph.D. 22.13 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Martin Slanina, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Slanina, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Slanina, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martin Slanina, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB