velikost textu

Klinické aspekty onemocnění dlaždicobuněčným karcinomem dutiny ústní a rtu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klinické aspekty onemocnění dlaždicobuněčným karcinomem dutiny ústní a rtu
Název v angličtině:
Clinical aspects of the squamous cell carcinoma of the oral cavity and lip
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Vendula Nováková, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.
Id práce:
110116
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (15-550)
Program studia:
Stomatologie (P5104)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn  Klinické aspekty onemocnění dlaždicobuněčným karcinomem   dutiny ústní a rtu    Úvod: Incidence zhoubných nádorů hlavy a krku je v České republice na vzestupu.  Prognóza  tohoto  onemocnění  se  i  přes  pokroky  v  léčbě  v posledních  několika  dekádách  výrazně  nelepší.  Tato  studie  zkoumá  vliv  relevantních  klinických                a  demografických  faktorů  na  přežití  souboru  pacientů  s dlaždicobuněčným  karcinomem dutiny ústní (DK DÚ).   Materiál  a  metodika:  Do  retrospektivní  deskriptivní  studie  bylo  zahrnuto  200  pacientů  s DK  DÚ  diagnostikovaných  a  léčených  na  Stomatologické  klinice  LF  UK      a  FN  v Hradci  Králové  v období  1988‐2008.  Sledované  parametry  byly  pohlaví         a  věk  pacienta,  životní  návyky  včetně  známých  rizikových  faktorů,  lokalizace  nádoru,  mikroskopická  diagnóza,  stádium  onemocnění,  primární  léčebná  metoda    a  úmrtí  v/bez  souvislosti  s nádorovým  onemocněním.  Analýza  přežití  byla  provedena  pomocí  Kaplanovy‐Meierovy  metody  a  Coxova  modelu  progresivního  rizika.  Výsledky:  Medián  délky  sledování  pacientů  byl  28  měsíců  (rozmezí  1‐242  měsíců). Poměr mužů a žen činil 2,1:1. Průměrný věk pacientů byl 62 let (SD=12).  Nejčastěji  se  vyskytovaly  dlaždicobuněčné  karcinomy  spodiny  ústní  (51  případů,  25,5  %)  a  dolního  rtu  (47  případů,  23,5  %).  U  104  pacientů  (52,0  %)  byl  nádor  diagnostikován  v pozdním  stádiu  (TNM  stádia  III  a  IV).  Nejvíce  pacientů  (87  jedinců,  43,5  %)  bylo  léčeno  chirurgicky.  K lokoregionální recidivě  došlo  u  77  pacientů (38,5 %). Během doby sledování zemřelo celkem 106 pacientů (53,0 %),  z toho  v souvislosti  s  nádorem  74  pacientů  (37,0  %).  Celkové  5leté  přežití  činilo    45 %, nádorově specifické 5leté přežití pak 58 %. V univariabilní analýze měly na  nádorově  specifické  přežití  statisticky  významný  vliv  stádium  onemocnění,  anatomická  lokalizace,  metastatické  postižení  regionálních  mízních  uzlin,  stupeň  nádorové  diferenciace,  stav  resekčních  okrajů,  přitomnost  jiného  nádorového  onemocnění a bydliště pacienta. Pacienti s intraorálním karcinomem měli 8,7krát  vyšší  riziko  úmrtí  na  DK  DÚ  než  pacienti  s karcinomem  rtu.  Pacienti  diagnostikovaní v pozdních stádiích měli 4,1krát vyšší riziko úmrtí na DK DÚ než  pacienti s nádorem v časném stádiu (I, II).  Závěr:  Prognóza  karcinomů  rtu  byla  významně  lepší  než  prognóza  intraorálních  DK DÚ. Prognóza DK DÚ se výrazně zhoršuje se stádiem onemocnění.    Klíčová  slova:  Dutina  ústní,  nádory  hlavy  a  krku,  dlaždicobuněčný  karcinom,  přežití   
Abstract v angličtině:
Summary  Clinical aspects of the squamous cell carcinoma of the oral cavity and lip    Introduction:  The incidence of head and neck cancer in Czech Republic is rising.  Despite  the  recent  advances  in  treatment,  no  significant  drop  in  fatality  of  the  disease  has  been  noted  in  the  last  decades.  The  aim  of  the  study  was  to  describe  relevant  clinical  and  demographic  characteristics  and  their  impact  on  survival  of     a case series with oral squamous cell carcinoma (OSCC).  Material and methods: Two‐hundred  patients with OSCC diagnosed and treated  at the Department of Dentistry, Charles University in Prague, Faculty of Medicine  and  Teaching  Hospital  in  Hradec  Králové,  were  included  in  this  retrospective  descriptive  study.  Information  about  sex,  age,  risk  factors,  site  of  the  tumour,  histologic findings, stage of disease, primary treatment method and cause of death  were  analyzed.  The  Kaplan‐Meier  method  and  Cox  regression  were  used  for  survival analysis.  Results: The median of follow up was 28 months (range 1‐242 months). The male  to female ratio was 2.1:1. The mean age of the patients was 62 years (SD=12). The  most common areas affected by carcinoma were floor of mouth (51 cases, 25,5%)  and  lower  lip  (47  cases,  23,5%).  One‐hundred‐and‐four  patients  (52,0%)  were  diagnosed  in  the  late  stage  of  the  disease  (TNM  stages  III,  IV).  Most  patients  (43,5%)  were  treated  surgically.  Seventy‐seven  patients  (38,5%)  experienced          a  locoregional  recurrence.  During  the  time  of  observation,  106  patients  (53,0%)  died, out of which 74 patients died of the primary malignant disease (37,0%). The  5‐year  overall  survival  was  45%,  the  5‐year  disease‐specific  survival  was  58%.  Stage of the disease, anatomic localization, metastatic spread to the regional lymph  nodes,  tumor  differentiation,  resection  margins,  presence  of  other  oncologic  disease  and  residence  had  a  statistically  significant  influence  on  the  disease‐ specific survival in the univariable analysis. In the multivariable analysis, patients  with intraoral carcinoma were 8,7 times more likely to die from the disease than  patients with lip carcinoma. Patients diagnosed in the late stages of disease were  4,1  times  more  likely  to  die  from  the  OSCC  than  patients  diagnosed  in  earlier  stages (I, II).  Conclusion:  The  prognosis  of  OSCC  was  significantly  better  in  lip  cancer  than  in  intraoral cancer. The prognosis of the OSCC was worse for patients in late stages of  the disease.    Key words: Mouth, head and neck cancer, squamous cell carcinoma, survival 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Vendula Nováková, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Vendula Nováková, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Vendula Nováková, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Vendula Nováková, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB