velikost textu

Výchova a převýchova jedince ohroženého problémovým zneužíváním těkavých látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova a převýchova jedince ohroženého problémovým zneužíváním těkavých látek
Název v angličtině:
Education and re-education of the individual endangared by the volatile substance taking.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Urbanová
Oponenti:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Id práce:
110099
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (RIGO ZS)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adaptace, diskriminace, chudinské enklávy, následky zneužívání drog, primární prevence, psychoaktivní látky, rozpouštědla (toluen), socializace a výchova, sociální vyloučení, subkultura chudoby, závislost
Klíčová slova v angličtině:
adaptation, consequences of drug use, dependence, discrimination, dissolvent (toluene), primary prevention, psychoactive substances, slum enclaves, social exclusion, socialization and education, sub-culture of poverty
Abstrakt:
Předkládaný text se věnuje percepci těkavých látek v okolí sociálně vyloučených lokalit. Teoretickým východiskem této práce je na základě převzatých teoretických postulátů definovat vliv výchovy, sociálního vyloučení a dalších faktorů, které popisují zneuživatele toluenu. Stěžejní část tohoto textu se zaměřuje na kazuistiky, na nichž je popisována tendence ke zneužívání toluenu. Ta se projevuje zejména u lidí ze sociálně exkludovaných lokalit. Pozorování zneuživatele toluenu, fáze jeho závislosti a devastace však nenáležejí k hlavním záměrům této práce. Ta se soustřeďuje zejména na percepci zneužívání toluenu jakožto drogy mezi rizikovou generací potenciálních zneuživatelů (žáků základních a praktických základních škol) a v souvislosti s nimi se také zabývá postoji pedagogů k této problematice. Navzdory nebezpečnosti je však u vrstevníků, kteří zneužívají toluen, a zejména u starší generace tato těkavá látka považována za neškodnou zábavu. Tento fakt vyniká v kontextu s intravenózní aplikací heroinu či pervitinu, která veřejnost naopak jednoznačně děsí. Na základě dat, která jsou získávána dotazníkovým šetřením, přináší tato práce zjištění stran percepce toluenu v okolí jeho zneuživatelů. Výzkum je mimo jiné také zaměřený na efektivnost aktivity primární prevence proti zneužívání těkavých látek, a to prostřednictvím aplikace audiovizuální techniky (krátký dokument o sociálních, zdravotních a dalších dopadech zneužívání těkavých látek). Základní teze vycházejí z otázek, například: Jaká je úroveň informovanosti stran návykových látek (a toluenu obzvlášť) ve školských zařízeních? Do jaké míry je audiovizuální program, pojednávající o nebezpečnosti těkavých látek, efektivní po nějakém čase, který uběhne od jeho zhlédnutí? Pro jakou věkovou a sociální skupinu se audiovizuální záznam jakožto primární prevence ukazuje jako nejvhodnější? Práce je členěna do dvou částí, z nichž první se věnuje konceptuálním východiskům. Strukturace první části byla adjustována podle příslušných problémových okruhů do subkapitol, jež utvářejí jednotlivé koncepty. Druhá část se zabývá výzkumným projektem dle standardů pojednaných v příručce pro pedagogický výzkum (Gavora, 2000).
Abstract v angličtině:
The text deals with the perception of volatile compounds in the vicinity of socially excluded localities. The theoretical basis of this work is taken on the basis of theory to define the impact of education, social exclusion and other factors that describe toluene abuser. The main part of the text focuses on case studies, which described the tendency to abuse toluene. This is particularly true for people from socially excluded localities. Observation of toluene abuser, phase of his addiction and devastation, however, do not belong to the main objective of this work. It focuses mainly on the perception of drug abuse toluene as the risk-generation potential abuser (primary and practical schools) in connection with the approach of the teachers also addresses this issue. Despite the danger, however, with peers who abuse toluene, and especially for the older generation of this volatile substance to be considered harmless fun. This fact stands out in the context of intravenous heroin and methamphetamine, contrary to the public clearly terrified. Based on data that are collected by questionnaire survey, this work gives the parties determine the perception of toluene in the vicinity of the abuser. Research is also focused on the effectiveness of the activities of primary prevention of abuse of volatile substances through the application of audio-visual technology (a short documentary about the social, health and other consequences of volatile substance abuse). The basic thesis is based on questions such as: What is the level of awareness of party drugs (and especially toluene) in the schools? To what extent is the audiovisual program, dealing with the hazard of volatile substances, effective after some time that elapses from his view? For what age and social group with an audiovisual recording as primary prevention appears to be the best? The work is divided into two parts, the first of which deals with the conceptual background. Structuring the first part was fused under the problem heading into subchapters, which create different concepts. The second part deals with the research project according to the standards discussed in the guide for Educational Research (Gavora, 2000).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Urbanová 469 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Urbanová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Urbanová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Urbanová 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Marádová, CSc. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 62 kB