velikost textu

Právní aspekty ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek
Název v angličtině:
Legal aspects of environment protection within public procurement
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Víchová
Vedoucí:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Id práce:
110051
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana životního prostředí – zelené zadávání veřejných zakázek - environmentální kritéria
Klíčová slova v angličtině:
Environment protection - green public procurement - environmental criteria
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá konceptem odpovědného zadávání veřejných zakázek z hlediska uplatňování environmentálních kriterií v rámci tohoto procesu – tzn. zeleným zadáváním veřejných zakázek. Cílem této práce bylo uceleně popsat možnosti uplatnění postupů směřujících k ochraně životního prostředí v rámci procesu zadávání veřejných zakázek, přispět k poznání tohoto převážně dobrovolného nástroje ochrany životního prostředí a analyzovat jej v nezbytném rozsahu popisem jeho vývoje a současného stavu. Tato práce tedy poskytuje odpověď na otázku, jakým způsobem spolu souvisí zadávání veřejných zakázek a ochrana životního prostředí, zda je vůbec možno při zadávání veřejných zakázek životní prostředí chránit a zda se příp. jedná o efektivní ochranu životního prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is focused on the „smart“ purchasing from the point of view of considering the environmental criteria within this process – so called green public procurement. The aim of this work was a comprehensive describtion of possibilities pointing to environment protection within the scope of public procurement process, to contribute to knowledge of this mainly voluntary tool of environmental protection and to analyze it by the describtion of its evolution and contemporary state. This work provides an answer to a question how is the public procurement related to a environment protection, whether it is possible to protect the environment through a public procurement process and whether this kind of protection can be effective.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Víchová 752 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Barbora Víchová 481 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Víchová 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Víchová 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB