velikost textu

Kůň ve staročínské civilizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kůň ve staročínské civilizaci
Název v angličtině:
Horse in Early China Civilization
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Marie Perlíková
Vedoucí:
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Id práce:
110023
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (TJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kůň|starověk|vůz|Čína|jízda|kavalérie|válečnictví|archeologie|naleziště|Wuling|Bole|domestikace|obřady|pohřby
Klíčová slova v angličtině:
Horse|Antiquity|cart|China|horse riding|cavalry|warfare|archaeology|sites|Wuling|Bole|domestication|rites|burrials
Abstrakt:
Anotace Cílem této bakalářské práce je zdokumentovat výskyt koně, jeho domestikaci a role v jednotlivých etapách čínského starověku, zaměřit se především na změny a vývoj jeho užívání, ke kterým v těchto obdobích docházelo. Bakalářská práce je rozdělena na části dle jednotlivých historických období. Na začátku kapitol je uveden stručný popis politické a společenské situace konkrétního období. Poté je uvedeno využití koně v této době dle jednotlivých funkcí. V průběhu práce si zmíníme některé archeologické nálezy v nichž jsou koně, jejich postroje a vozy považovány za podstatné kulturní či historické pozůstatky. Uvedeme si vybrané písemné záznamy, v nichž můžeme zmínky o koních sledovat již od prvních čínských textů. V samostatné kapitole jsou shrnuty hlavní duchovní představy spojené s rolí koně, které vysvětlují některá koňská božstva. V Appendixu I jsou uvedena vybraná důležitá naleziště, kde byl kůň ve své funkci doložen. Appendix II je věnován nejznámějšímu čínskému fyziognomovi koní Bolemu. V práci je čerpáno především ze sekundárních pramenů psaných v západních jazycích a primárních čínských starodávných textů. Klíčová slova: kůň, vůz, Čína, jízda, kavalérie, válečnictví, archeologie, naleziště, Wuling, Bole, domestikace, obřady, pohřby
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this thesis is to document the occurrence of a horse, its domestication and its role in particular stages of Chinese antiquity, focusing especially on the changes and development of its use during these periods. The thesis is divided into sections based on the different historical periods. A brief description of the political and social situation of a specific period is provided at the beginning of each chapter. The uses of horses in this period follows and is divided by it’s particular functions. We will mention some of the archaeological findings of the pre-imperial era throughout the thesis, where the horse, its harnings and chariots have been an essential part of cultural or historical relics. We will point out some of the written texts in which we can trace mentioning of the horse from early Chinese texts. Appendix I summarizes the main spiritual ideas associated with the role of horses and explains some equine deities. Appendix II describes selected important sites, where horses were documented. The final chapter is devoted to the most famous Chinese horse physiognomist Bole. The thesis is primarily based on secondary sources written in Western languages and primary ancient Chinese texts. Key words: horse, cart, China, horse riding, cavalry, warfare, archaeology, sites, Wuling, Bole, domestication, rites, burials
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Marie Perlíková 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Marie Perlíková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Marie Perlíková 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 152 kB