velikost textu

Vývoj hry u 2-4letých dětí v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj hry u 2-4letých dětí v mateřské škole
Název v angličtině:
Development of Play of 2-4years old Children in a Kindergarten
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ing. Lucie Masnerová
Oponenti:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Konzultant:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Id práce:
109980
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (RIGO PP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hračka, starší batole, mladší předškolní věk, potřeba hrového partnera, volná hra, úloha učitelky, socializace, gender role, cizojazyčné prostředí mateřské školy, napodobivá hra, námětová hra, role ve hře, pozorování volné hry, společná hra.
Klíčová slova v angličtině:
toy, older toddler, younger preschool age, need of a play partner, free play, role of a teacher, socialization, gender role, kindergarten environment in a foreign language, pretend play, role play, role in the play, free play observation, collective play.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se v teoretické i praktické části věnuje především tématu volné hry v mateřské škole a jejímu vývoji ve skupině 2,5–4letých dětí. Teoretická část pomáhá k hlubšímu porozumění vývoje dítěte a jeho hry mezi druhým a čtvrtým rokem a pokládá základy pro vlastní výzkum. Praktická část, na základě ročního a půlročního pozorování volné hry dvou homogenních skupin dětí, monitoruje vývoj hry a zjišťuje, jak se proměňuje její kvalita u jednotlivců i skupiny. Sleduje proces začleňování dítěte do herní skupiny, vliv pohlaví dítěte na výběr hračky. Dále zkoumá průběh napodobivých a námětových her 2,5–4letých dětí. Mapuje vybíraná témata her a rolí a aktivitu dítěte při hře s vrstevníky. Hlavní metodou výzkumu je pozorování. Závěr poukazuje, na základě výsledků výzkumného šetření, na důležitost volné hry pro předškolní dítě a na její proměny, potvrzuje její vliv v procesu rané sekundární socializace. Věnuje se možnému praktickému využití poznatků pro další práci učitelky mateřské školy. Klíčová slova: hračka, starší batole, mladší předškolní věk, potřeba hrového partnera, volná hra, úloha učitelky, socializace, gender role, cizojazyčné prostředí mateřské školy, napodobivá hra, námětová hra, role ve hře, pozorování volné hry, společná hra.
Abstract v angličtině:
Abstract Doctoral thesis in its theoretical and practical parts focuses on the free play of children in a kindergarten and its development in a group of 2,5 – 4 years old children. The theoretical part provides a deeper understanding of play, especially with 2 – 4 years old children, and lays a foundation for the research. The practical part, based on two observations (in the span of one year and half a year) of free play of two homogenous groups of children, monitors the development of play and finds out, how the quality of play changes with individuals as well as the group. This part follows the process of incorporation of the child into the play group, influence of gender of the child on the choice of a toy. Then it focuses on the course of pretend and role plays of 2,5 – 4 years old children. It monitors which themes of plays and which roles children choose and how active children are in the play with the children of similar age. The main method of the research is observation. The conclusion from the outcome of the research shows importance of free play for a preschool child and the changes in its course and confirms the influence of free play in the process of early secondary socialization. It discusses also possible practical use of the observations for further work of a kindergarten teacher. Key words: toy, older toddler, younger preschool age, need of a play partner, free play, role of a teacher, socialization, gender role, kindergarten environment in a foreign language, pretend play, role play, role in the play, free play observation, collective play.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ing. Lucie Masnerová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ing. Lucie Masnerová 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ing. Lucie Masnerová 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB