velikost textu

Použití hepatocytů v léčbě akutního jaterního selhání na velkém laboratorním zvířeti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Použití hepatocytů v léčbě akutního jaterního selhání na velkém laboratorním zvířeti
Název v angličtině:
Bioartificial liver in the treatment of experimental acute hepatic failure in a large laboratory animal
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Karel Šmejkal, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Id práce:
109911
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Chirurgická klinika (15-441)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Úvod: Biologické eliminační metody by mohly efektivně pomoci léčit nemocné s akutním selháním jater (ASJ) v době, než dojde ke spontánní regeneraci jaterního parenchymu či po dobu kdy čekají na transplantaci. Cíl: Zhodnotit účinek biologické eliminační metody – perfuzi plazmy přes izolované živé hepatocyty (BAL) u akutního selhání jater v experimentu na minipraseti. Metodika: U 10 miniprasat byl proveden chirurgický model ASJ technikou devaskularizace (portokavální anastomóza, ligace hepatické tepny). Tato zvířata jsme následně léčili pomocí bioreaktoru BAL. Průběh ASJ jsme monitorovali prostřednictvím laboratorních a hemodynamických parametrů včetně intrakraniálního tlaku. Výsledky jsme porovnali s  kontrolní skupinou miniprasat s ASJ bez léčby. Výsledky: Při srovnání léčené a neléčené skupiny jsme pozorovali rozdíl pouze v sérových koncentracích bilirubinu. Rozdíl hodnot v 6. a 9. hodině je statisticky významný (p< 0,01) ve prospěch skupiny BAL (20,86 vs. 10,60, 22.29 vs. 11,75), rozdíl hodnot ve 12. hodině je též statisticky významný (37,4 vs. 12,88) při p<0,01. Hodnoty ICP ve skupině léčené BAL a ve skupině kontrolní se v průběhu experimentu statisticky významně nelišily. Závěr: Prokázali jsme funkčnost zapojení bioeliminační metody (BAL) u námi vytvořeného chirurgického modelu ASJ. Dosáhli jsme iniciální 85% viability čerstvých izolovaných prasečích hepatocytů a jejich přežívání po celou dobu, kdy byl bioreaktor použit k léčbě. Vyjma koncentrace bilirubinu naše výsledky neprokázaly signifikantní změny hodnot laboratorních ukazatelů ASJ. Naměřené hodnoty nitrolebního tlaku se statisticky významně nelišily ve skupině s  léčbou akutního selhání jater napojením na BAL a v kontrolní skupině. Klíčová slova: akutní jaterní selhání - miniprase - BAL - bioreaktor - hepatocyty - intrakraniální tlak
Abstract v angličtině:
Summary Bioartificial liver in the treatment of experimental acute hepatic failure in a large laboratory animal Aim: To evaluate bioartificial liver (BAL) in the treatment of acute liver failure in the experiment. Methods: 10 minipigs weight 25 – 30 kilograms with experimental acute liver failure (ALF) by surgical devascularization with portocaval by-pass were treated by BAL. The biochemical and hemodynamical parameters of ALF including intracranial pressure (ICP) were measured. The results were compared to control group without BAL treatment. Results: To compare plasma bilirubin there was statistically significant difference between experimental and control groups in 6th and 9th hours to favourite BAL group of minipigs (20,86 vs. 10,60, 22.29 vs. 11,75) and in the 12th hour (37,4 vs. 12,88). The value of ICP in both groups was not significant. Conclusion: The functionality of BAL on our own surgical model of ALF was proven. Initial 85 % viability of fresh isolated porcine hepatocytes and their survival in the time of BAL treatment was reached. Bilirubin plasma concentration has significantly changed in comparison in both groups. ICP values were not changed significantly. Key words: acute liver failure - minipig - bioartificial liver - BAL - Bioreactor - hepatocytes - intracranial pressure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D. 15.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D. 357 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB