velikost textu

Living Standards Measurement Using Income and Expenditure for the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Living Standards Measurement Using Income and Expenditure for the Czech Republic
Název v češtině:
Měření životní úrovně pomocí příjmů a výdajů pro Českou republiku
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Tachovská
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Soudek
Id práce:
109844
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Životní standardy, příjmy, výdaje, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Living standards, income, expenditure, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt (v českém jazyce) Cílem této práce je ukázat rozdíly ve výsledcích získaných při měření životních standardů v České republice s použitím dvou různých ukazatelů * příjmů a výdajů. Mezi hlavní faktory, které způsobují nepřesnost výsledků, pokud se vychází pouze z příjmů, patří vyhlazování spotřeby. Práce zkoumá příjmovou a výdajovou nerovnost a chudobu v rozmezí let 2001 – 2011. Každé měření používá více metod (koeficientů, indexů, atd.), aby byl získaný dojem co nejkomplexnější a aby byly eliminovány možné nedostatky. Konkrétně jsou použity ‘head count ratio’, ‘aggregate poverty gap’, Senův index a Takayamův index pro měření chudoby a Giniho koeficient, variační koeficient a Theilův index pro měření nerovnosti. Analýza vztahu průměrných příjmů a výdajů ukazuje vyšší průměrné měsíční příjmy než výdaje. Trend v nerovnosti byl víceméně stejný pro příjmy a výdaje v rámci celé populace (konstantní nebo rostoucí v závislosti na použité metodě), avšak u důchodců se výsledky při použití různých metod značně lišily. Výdajová chudoba v celé populaci převyšovala chudobu příjmovou, v souvislosti s domácnostmi důchodců tomu bylo právě naopak. Chudoba v celé populaci byla relativně stabilní, chudoba domácností důchodců během sledovaného období rostla. Analýza průniku příjmové a výdajové chudoby potvrzuje různorodost jedinců, kteří spadají pod hranici chudoby. Klasifikace: D31, I14, I32 Klíčová slova: Životní standardy, Příjmy, Výdaje, Česká republika
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The aim of this thesis is to show the differences in results regarding living standards when using income and expenditures in the Czech Republic. The main factor which leads to inaccuracy in the results when using only income is consumption smoothing. The thesis examines income and expenditure inequality and poverty between 2001 and 2011. Each measurement uses more measures (coefficients, indices, etc.) to gain the most comprehensive impression possible and to avoid possible deficiencies. Namely, the head count ratio, the aggregate poverty gap, the Sen index and the Takayama index for poverty, and the Gini coefficient, the coefficient of variation and the Theil index for measuring inequality are used. An analysis of the relationship between average income and expenditures shows that average monthly income was higher than expenditures. The trend in inequality was more or less the same for income and expenditures when considering the whole population (constant or increasing depending on the measure used); with regard to the inequality of pensioners, the results were quite different depending on the measure. Expenditure poverty for the whole population exceeded income poverty, whereas for pensioners’ households it was the other way around. The whole population, poverty was relatively constant; pensioners’ poverty was increasing between 2001 and 2011. An analysis of the overlap of income and expenditure poverty confirms the varied composition of individuals falling below the poverty line. JEL Classification: D31, I14, I32 Keywords: Living Standards, Income, Expenditure, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Tachovská 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Tachovská 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Tachovská 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Soudek 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 655 kB