velikost textu

Toxicita výsypkových substrátů a možnosti jejího zmírnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Toxicita výsypkových substrátů a možnosti jejího zmírnění
Název v angličtině:
Spoil heap toxicity and possibilities for remediation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Venclovská
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.
Id práce:
109843
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výsypky, zelené řasy, rekultivace, Sokolov, toxicita půdy
Klíčová slova v angličtině:
spoil heaps, green algae, land reclamation, Sokolov, soil toxicity
Abstrakt:
Obsahem této diplomové práce je ověření možnosti zmírnění toxicity výsypkových půd na Sokolovsku pomocí vytvoření biologické krusty. Hlavní otázkou této práce bylo, zda je možné pomocí řas vytvořit na toxických substrátech biologickou krustu, která by mohla zlepšit vlastnosti substrátů a přispět tím k urychlení sukcese. Správnost této teorie byla ověřena pomocí 2 pokusů na toxických substrátech Sokolovských výsypek. Pomocí prvního laboratorního pokusu byly vybrány dva substráty, na kterých vyšší rostliny ve většině případů ani nenaklíčily. Proto byla ověřena možnost na takto fytotoxických půdách vytvořit biologickou krustu. Na tyto substráty (vápněné a nevápněné) byly následně v terénu aplikovány vybrané druhy řas a v průběhu 3 let pozorovány a vzorkovány. Na základě výsledků z fluorescenční mikroskopie jasně vyplývá, že jedinou řasou z testovaných, která na zvolených plochách přežila a vytvořila kompaktní viditelné krusty, byla řasa r. Klebsormidium. Bylo také prokázáno, že na vývoj biologických krust nemá vliv vápnění substrátů.
Abstract v angličtině:
The content of this diploma thesis is to verify of possibilities for remediation spoil heap toxicity in Sokolov area, by the help of creating biological crusts. The main question of this work is the possibility of using algae to create biological crust on toxical substrates, which could improve the properties of substrates and contribute to the acceleration of succession. The correctness of this theory was tested using two tests on toxic soils in spoil heaps near Sokolov. In the first test (laboratory test) have been chosen two of the soils and the higher plants, in most cases, even did not germinate. That is why we decided to verify the second option to create biological crust in these phytotoxic soils. Therefore we applied selected kinds of algae in the field, some areas were liming, and the field has been monitoring and sampling during next three years. The results show that the application of dolomitic limestone does not affect progress of biological crusts. The result of the fluorescent microscopy clearly shows, that Klebsormidium algae was the only one of the tested algae, which survived and progressed compact visible crusts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Venclovská 49.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Venclovská 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Venclovská 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaromír Lukavský, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 81 kB