text size

Poválečná historie a současnost Klubu sportovních novinářů České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Poválečná historie a současnost Klubu sportovních novinářů České republiky
Titile (in english):
Post-war History and Present of the Czech Sport Press Association
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Martin Vokáč
Supervisor:
PhDr. David Lukšů
Opponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Thesis Id:
109822
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Journalism (23-KZ)
Study programm:
Media and Communications Studies (B7202)
Study branch:
Journalism (Z)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
16/06/2011
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Klub sportovních novinářů, Syndikát československých novinářů, novinářská organizace, Vilém Henry Heinz, novinář, sport, historie
Keywords:
Czech Sport Press Association, Czechoslovak Press Syndicate, press association, Vilém Henry Heinz, journalist, sport, history
Abstract (in czech):
Abstrakt Klub sportovních novinářů České republiky (KSN ČR) bezesporu patří mezi významné a renomované tuzemské novinářské organizace. Vznikl již v roce 1923, což ho činí ještě o tři roky starším než Syndikát československých novinářů, spolek, jenž je přímým předchůdcem Syndikátu novinářů ČR – dnešní nejvýznamnější domácí stavovské organizace. V této bakalářské práci se úvodem zabývám okolnostmi vzniku Klubu sportovních novinářů na pozadí formování všeobecné novinářské organizace v českých zemích. Stěžejní část práce se však soustředí zejména na charakterstiku činnosti Klubu po roce 1945, jež byla těsně spjata s podobnou novinářskou organizací na Slovensku. Třetí část práce pak zachytí proměnu Klubu sportovních novinářů po roce 1989 a popíše jeho současné aktivity a strukturu. Text práce je založen zejména na analýze archivních materiálů ze sbírky Klubu sportovních novinářů a na výpovědích pamětníků, kteří jsou v jedné osobě zároveň i přímí účastníci proměny této novinářské organizace. Cílem bakalářské práce je pak představit organizaci jak zájemcům o historii novinářského spolčování, tak i samotným členům Klubu sportovních novinářů, kteří mají často o jeho historii jen mlhavé povědomí.
Abstract:
Abstract The Czech Sport Press Association is one of the significant and reputable Czech press associations. It was founded in 1923, three years before the foundation of the Czechoslovak Press Syndicate, which is the direct predecessor of the today’s most considerable press association in the Czech Republic. At the beginning of this work are depicted the events connected with the foundation of the Czech Sport Press Association against background of formation common press association in our country. Then the main part of the work is focused on characterization of activities of the Czech Sport Press Association, which were closely connected with a similar association in Slovakia. Lastly, in the third part there are characterized changes of the Czech Sport Press Association after 1989 and described its current activities and structure. The work is particularly based on analysis of archival sources from a collection of the Czech Sport Press Association and testimonies of a few auricular witnesses of changes of the association. The ambition of this work is to present this organization to the people, who are interested in the press syndicates, and especially to the current members of the Sport Press Association, who do not know much about its history.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Vokáč 847 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Martin Vokáč 16 kB
Download Abstract in czech Bc. Martin Vokáč 47 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Vokáč 44 kB
Download Supervisor's review PhDr. David Lukšů 45 kB
Download Opponent's review Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 43 kB
Download Defence's report 473 kB