text size

Právní institut vypořádání ve světle nové právní úpravy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Právní institut vypořádání ve světle nové právní úpravy
Titile (in english):
The legal institution of settlement of property
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Petra Schützová
Supervisor:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Opponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Thesis Id:
109769
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
10/06/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
vypořádání, společné jmění manželů, spoluvlastnictví
Keywords:
Legal institution of settlement of property,Tenancy by entirety, Co-ownership
Abstract (in czech):
Abstrakt Ve své práci se věnuji právnímu institutu vypořádání a to jak právní úpravě v současnosti účinné, tedy obsažené v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., tak v právní úpravě nové, tj. obsažené v občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. Cílem mé práce je charakterizovat různé typy vypořádání tak, jak se s nimi setkáváme, a to jak v teorii, tak v praxi a upozornit na rozdíl mezi tím, jak jsou různé typy vypořádání popsány v zákoně a jak vypadá aplikace těchto ustanovení v praxi s tím, že se také věnuji úpravě v novém občanském zákoníku číslo 89/2012 Sb. a porovnávám obě úpravy, když poukazuji na rozdíly v nové úpravě, na nová pojetí a odlišnosti, které přinesl vývoj právního řádu. Je nepochybné, že v praxi se budou tyto obě úpravy ještě setkávat a proto považuji takové srovnání za velmi užitečné a vhodné. Má práce je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž se každá, vyjma úvodu a závěru, věnuje jednomu druhu vypořádání, jednomu institutu vypořádání a popisuje základní principy a zásady, které jsou s těmito instituty spojeny a na kterých jsou tyto instituty založeny. V první úvodní kapitole nastiňuji obecné principy právního institutu vypořádání, jeho vývoj a změny, které jej provázely. Druhá se zabývá podílovým spoluvlastnictvím a to včetně vlastnictví bytového. Kapitola následující je věnována společnému jmění manželů, resp. jeho vypořádání mezi manžely, právy a povinnostmi, které z tohoto majetkového společenství vyplývají. Jsou zde popsány jednotlivé způsoby vypořádání včetně vypořádání zákonným pravidlem. Jedna z podkapitol je také věnována specifiku obchodního podílu, vypořádání obchodního podílu jakožto součásti společného jmění manželů, což je otázka v současné době obzvláště aktuální. Kapitola čtvrtá se zabývá bezdůvodným obohacením a to zvláště v souvislosti se spoluvlastnictvím. Následující kapitola je kapitolou věnovanou dědictví, jehož se nová právní úprava dotkla snad nejvíce. Pokud jde o právní institut vypořádání, nelze ani opomenout vypořádání nároků ze zaniklého sdružení, jemuž je věnována kapitola šestá, předposlední. Poslední kapitolou je závěr, který pouze shrnuje moji práci. Jelikož právní institut vypořádání je institutem velmi širokým, není ani možné zcela detailně popsat do podrobností všechny instituty, všechny případy, kdy se s vypořádáním v právním řádu setkáváme a není tedy ani možné detailně se věnovat všem změnám, které občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přináší. Obsahem práce bylo pouze nastínit ty z nejvýznamnějších změn a přinést srovnání současně účinné právní úpravy s novou obsaženou v č. 89/2012 Sb. občanském zákoníku. Je nepochybné, že ani občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nemohl vyřešit veškeré sporné otázky, které se vážnou k právnímu institutu vypořádání, jelikož se budou stále objevovat nové a nové otázky, tak jak je přináší běžný život, protože právní institut vypořádání se mění tak jak se mění společnost a její zvyky. Tyto změny právě reflektují zákony a aplikace a výklad těchto zákonů soudy. Právní institut vypořádání, institut, který se týká běžného života, a se kterým se v životě velmi často setkáváme. Dříve či později se s ním pravděpodobně setká každý z nás. Právě proto, že se jedná o institut běžný neustále se měnící, reflektující změny ve společnosti, budou se dále objevovat nové a nové otázky a to přesto, že ve své podstatě vztahy týkající se majetku vždy byly a budou stejné.
Abstract:
Summary The legal institution of settlement of property The aim of my thesis is to analyze the legal institution of settlement of property and the impact of the new civil code and its principles. The legal institution of settlement of property forms an essential part of the legal order and as such is an institution which is very important in a day to day life. My research seeks to characterize several types of this institution, to describe the different aspects of each of them and to compare the code civil in force and the new one, i.e. the civil code no. 40/1964 and civil code no. 89/2012. The thesis is composed of 7 chapters, each of them exploring different institution of settlement of property. The first chapter, as an introductory chapter, presents the basic principles, evolution and the changes in different types of settlement of property. Second chapter deals with the settlement of the ownership including settlement of residential property. In the next chapter I examine the settlement of tenancy by entirety, the duties and rights that are related to this institute. The fourth chapter characterizes the unjust enrichment and its settlement particularly in the context with the co-ownership. The fifth chapter focuses on inheritance and the following chapter deals with the claims arising from association. In the seventh chapter are drawn the conclusions. The main goal of my paper is to examine the problems most often encountered when dealing with this legal institute, to point out the differences and the similarities between the new and the old civil code, to analyze the changes that the new code civil brought in this field. Because the subject of my thesis is very broad and covers a vast field of legal order, my aim was not to cover all cases of settlement of property regulated by law, rather I wanted to focus on the most frequented examples, the cases that influence mostly the everyday life. As a legal institution that is very influenced by the day to day live, it is changing with the changes in society, customs and application by courts. The questions concerning legal institution of settlement of property arise again and again and thus this theme can never by exhausted an thoroughly examined even though the relationships between people concerning their property (and therefore touching the legal institute of settlement of property) never change.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petra Schützová 918 kB
Download Abstract in czech Mgr. Petra Schützová 50 kB
Download Abstract in english Mgr. Petra Schützová 7 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 48 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 28 kB
Download Defence's report 149 kB