velikost textu

Bohumil Hypšman - moderní architekt v historickém městě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bohumil Hypšman - moderní architekt v historickém městě
Název v angličtině:
Bohumil Hypšman - The modern architect in historical town
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kusáková
Vedoucí:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Id práce:
109695
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bohumil Hypšman, architektura geometrické moderny, novoklasicismus, Petrské nábřeží, Podskalí
Klíčová slova v angličtině:
Bohumil Hypšman, architecture of Modern style, Neo-classicism, Petrské embankment, Podskalí
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Předkládaná bakalářská práce se zabývá pěti vybranými projekty architekta Bohumila Hypšmana. Hlavním cílem je vysledovat přístup tohoto architekta při projektování staveb do historického centra Prahy. Po počáteční kapitole shrnující celoživotní dílo Hypšmana je pojednáno již o samotných projektech. První dvě vybrané stavby, jimiž jsou dům pohřebního bratrstva Chevra Kadiša v Josefově a nájemní dům Matějovského na Národní třídě, sice představují domy ze stejné doby (1910 – 1912) a se stejnou funkcí (nájemní domy), ale nacházejí se ve zcela odlišné urbanistické situaci. Na základě rozboru lokalit, architektury domů a nastínění dobové architektury se snažím vysledovat styčné i odlišné momenty obou staveb. Následuje kapitola věnovaná přístavbě Plodinové burzy na Senovážném náměstí (1928 – 1929), na níž je ukázáno, jak Hypšman přistupoval, měl-li navrhnout dostavbu k historické budově. Dalším vybraným projektem je návrh na zástavbu Petrského nábřeží z 20. let, na níž Hypšman spolupracoval s architektem Antonínem Engelem. Tomuto velkému urbanistickému záměru, který však zůstal dodnes nedokončen, je z důvodu rozsáhlosti věnována větší část práce. Poslední vybraný projekt – zástavba pod klášterem Na Slovanech také z 20. let – představuje Hypšmanovo stěžejní dílo. I jemu je věnována podstatná část této práce, neboť její výstavbě předcházely mnohaleté diskuze o regulaci této lokality. Na oba velké projekty je pohlíženo především z urbanistického hlediska. Práce je zakončena vlastními poznatky. Klíčová slova (česky) Bohumil Hypšman, architektura geometrické moderny, novoklasicismus, Petrské nábřeží, Podskalí
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This bachelor’s thesis analyses five selected works by architect Bohumil Hypšman. The mail goal is to identify the architect´s approach when designing buildings within historical center of Prague. The first two chapters summarize the architect´s life body of work in general. Then selected projects are described in detail. First two buildings, Funeral house of fraternity Cherva Kadiša in Josefov and apartment house Matějovského on Národní třída street, are from the same era (1910 – 1912) and both serve as rental housing. However, they are located in very different urban settings. This thesis compares and contrasts these two buildings. This analysis is based on factors such as location, buildings design and features typical for the same time period. Next chapter is devoted to Plodinová burza outhouse on Senovážné Square (1928 – 1929). This serves as an example of Hypšman approach to similar outhouses to historical buildings. Large portion of the thesis deals with Hypšman´s and Antonín Engel´s Petrské enbankment settlement proposal. This grand urban project from the twenties still remains unfinished. Last but not least one of the main focuses of this thesis is buildings below Na Slovanech monastery also from the twenties. Realization of this Hypšman´s most important project was preceded by years of disputes concerning regulation of this location. Both architectural and urban points of view are included in the analysis of these two Hypšman´s major work. The thesis is concluded with author´s findings. Klíčová slova (anglicky): Bohumil Hypšman, architecture of Modern style, Neo-classicism, Petrské embankment, Podskalí
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kusáková 699 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Kusáková 86.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kusáková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kusáková 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Macek, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB