velikost textu

Sochařská výzdoba zámecké zahrady v Lysé nad Labem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sochařská výzdoba zámecké zahrady v Lysé nad Labem
Název v angličtině:
Statues in Lysa nad Labem castle garden
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Dörflová
Vedoucí:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
Id práce:
109694
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zámecká zahrada v Lysé nad Labem, František Antonín hrabě Špork, Sochař z Benátek, František Václav Adámek, Jan Lang/Dlouhý, Matyáš Bernard Braun, sochařské ztvárnění alegorií, plastika raného rokoka
Klíčová slova v angličtině:
Castle Garden in Lysá nad Labem, Count František Antonín Špork, Sculptor from Benátky, František Václav Adámek, Jan Lang/Dlouhý, Matyáš Bernard Braun, sculptural rendition of an allegory, early Rococo sculpture
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem zájmu této práce je soubor plastik objednaný hrabětem Františkem Antonínem Šporkem, osazený r. 1735 do zámecké zahrady v Lysé nad Labem. Tento soubor tvoří 32 soch, ztvárňujících především alegorické náměty (alegorie Ročních období, Světadílů, Dne a Noci, Živlů a Dvanácti měsíců). Doplněn je dvojicemi lvic, lvů a sfing. Původně se autorství souboru připisovalo dílně M. B. Brauna, nověji byl připsán „Sochaři z Benátek“, který je v odborné literatuře nejčastěji ztotožňován s Františkem Adámkem z Benátek nad Jizerou. V první části práce bude stručně představena osobnost F. A. Šporka jako objednatele uměleckých děl. Další část práce se zabývá historií a sochařskou výzdobou zámecké zahrady. Stěžejní a nejobsáhlejší částí práce tvoří podrobný popis plastik souboru s odkazy na fotografickou dokumentaci v obrazové příloze. Práce je zaměřena na formální analýzu soch souboru, identifikaci jejich charakteristických znaků a komparaci s díly M. B. Brauna. Závěrečná část práce se zabývá atribucí souboru. Zde budou shrnuty dosavadní poznatky vyplývající z pramenů a odborné literatury. Obsahuje též pojednání o sochařích z Benátek - F. V. Adámkovi a podrobněji o Janu Langovi/Dlouhém. V práci budou prezentována sochařská díla Jana Langa/Dlouhého, o kterých dosud nebylo v této souvislosti psáno a budou porovnána s plastikami souboru v Lysé nad Labem. Na základě formální analýzy, komparace a zhodnocení pramenů a odborné literatury dochází autorka k závěru, že sochy vznikly v součinnosti „sochaře z Benátek“ jako realizujícího sochaře a M. B. Brauna, autora předloh. „Sochař z Benátek“ je v této práci ztotožněn s Janem Langem/Dlouhým. Je velmi pravděpodobný i podíl Františka V. Adámka na realizaci plastik, neboť byl (s největší pravděpodobností) tovaryšem a spolupracovníkem Jana Langa/Dlouhého.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of interest of this work is the collection of statues ordered by Count František Antonín Špork, placed in 1735 in the castle garden at Lysá nad Labem. This collection is made up of 32 statues and is made up of primarily allegorical subjects (allegories of the Seasons, the Continents, Day and Night, the Elements, and the Twelve months). It is supplemented by Pairs of lionesses, lions, and sphinxes. Originally the collection was attributed to the workshop of M. B. Braun, more recently it has been credited to "Sculptors from Benátky", which is most commonly identified in literature with František Adámek from Benátky nad Jizerou. In the first part of this written work, the person of F. A. Špork will be briefly introduced as the one who commissioned the works of art. Another part of the work deals with the history and the sculptural decoration of the castle gardens. The central and most comprehensive part of the work consists of a detailed description of the collection with links to photographic documentation in an attachment. The work is focused on the formal analysis of the sculptures of the collection, to identify their characteristics and comparison with the works of M. B. Braun. The final part of the work deals with authorship of the collection. Existing knowledge from various sources and and technical literature are summarized. It also contains a treatise on sculptors from Benátky - F. V Adámek and more detailed about Jan Lang/Dlouhý. In this paper the sculptural works of Jan Lang/Dlouhý will be presented, which has not been previously written about in this context, and will be compared with the sculptures in Lysá nad Labem. On the basis of formal analysis, comparison, and evaluation of the sources and literature, the author came to the conclusion that the statues originated in synergy. M. B. Braun created the models. The "Sculptor of Benátky" was the one to create the statues. The "Sculptor of Benátky" is in this work understood to be Jan Lang/Dlouhý. It is very likely František V. Adámek also worked on the statues, since he was (most likely) an apprentice and collaborator of John Lang/Dlouhý.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Dörflová 30.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Dörflová 202 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Dörflová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Dörflová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB