velikost textu

Klášter Hájek u Červeného Újezda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klášter Hájek u Červeného Újezda
Název v angličtině:
The Hájek Monastery by Červený Újezd
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Magdalena Štěrbová
Vedoucí:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Id práce:
109682
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hájek, Červený Újezd, klášter, poutní místo, loreta, poutní cesta, Atlas Marianus, barokní pouť
Klíčová slova v angličtině:
Hájek, Červený Újezd, monastery, place of pilgrimage, loreto, pilgrimage route, Atlas Marianus, baroque pilgrimage
Abstrakt:
Abstrakt Klášter Hájek u Čerevného Újezda se nachází v katastru obce Červený Újezd v okrese Praha-západ, při silnici z Červeného Újezda do Břev. Jde o klášterní komplex, skládající se z loretánského domku, obklopeného klášterním ambitem se dvěma obytnými patrovými křídly (spravoval jej řád františkánů) a dalšími obslužnými budovami. Areál byl v minulosti jedním z nejvýznamnějších poutních míst ve středních Čechách, v 50. letech 20. století kdy byl přeměněn na internační tábor a vojenskou stanici. Na základě literatury a historických pramenů jsme vytvořili popis areálu, jak mohl vypadat a být vybaven na začátku 20. století. S použitím vlastní fotodokumentace a průzkumu namístě jsme pak provedli popis současného stavu areálu. Konstatovali jsme, že z původního vybavení se v areálu nezachovalo téměř nic, několik jednotlivostí je uloženo na jiných místech. Z hlediska stavebního je památka zchátralá, ne však havarijní, a postupně se daří pracovat na její renovaci. V areálu hájeckého kláštera najdeme několik stavebně-historicky zajímavých prvků. Jde zejména o samotnou loretu, jednu z nejstarších na našem území (1623); budovu tzv. poustevny, která snad mohla sloužit pro paraliturgické hry; altán v okrasné zahradě – profánní prvek v sakrálním prostoru; zeď, ohraničující celý areál a v neposlední řadě skupinu výklenkových kaplí, které lemují poutní cestu ze Strahova do Hájku. Ze zaniklých unikátních prvků je třeba zmínit cyklus lunet, umístěný původně v ambitu kláštera, který přestavoval Atlas Marianus a také zaniklou výzdobu kaplí poutní cesty, které zachycovaly paralelní výjevy ze života Panny Marie a Sv. Františka. Hlavní význam hájeckého areálu však spočívá v jeho duchovní, kulturní a sociální roli, jak se nám podařilo ukázat na základě dobových pramenů a literatury. Klíčová slova: Hájek – Červený Újezd – klášter – poutní místo – loreta – poutní cesta – Atlas Marianus – barokní pouť
Abstract v angličtině:
Abstract The Hájek Monastery by Červený Újezd is situated in the register of Červený Újezd, in the district of Prague – West, by the road from Červený Újezd to Břve. It is a monastery complex, composed of a loreto, which is surrounded of a cloister with two residential wings (the monastery was administrated by the franciscans) and other buildings. In the past, the complex uset to be one of the most important places of pilgrimage in the region of central Bohemia. In the fifties of the twntieth century, it was used as a detention camp and then as a military station. The autor dicribed the complex as it could have been seen at the beginning of the twntiwth century, this description is based on a litarture and historical sources. Using her own photodocumentation, she then dicscribed the current state of the complex. She shown that almost nothing has remained of the original equipement, only some elemnts are stored in other places. In the terms of presevation of the architecture, the complex is dilapidated but not in disrepair. The renovations are slowly carried out. In the complex of Hájek we can find some items of structural-historical interest. It is the loreto, one of the oldest in the region of the Czech countries (1623); the so-called hermitage, which could perhaps have been used for some paralitugical performances; the summer-house (lusthaus) in the middle of a ornamental garden – a profane element in a sacral space; the wall, surrounding the whole complex and also the group of chaples, lining the path from Strahov to Hájek. Of the lost items the cycle of lunets, placed origanally in the cloister and representing the Atlas Marianus, and the decoration of the chapels of the pilgrimage route, representing parallel scenes from the life of Virgin Mary and St, Franciscus, should be mentioned. But the main importance of the Hájek complex consists in its spiritual, cultural and social role, as the author shown. Key words: Hájek – Červený Újezd – monastery – place of pilgrimage – loreto – pilgrimage route – Atlas Marianus – baroque pilgrimage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Štěrbová 2.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Magdalena Štěrbová 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Štěrbová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Štěrbová 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB