velikost textu

Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionů
Název v angličtině:
Sport tourism in regional development
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Pšajdlová
Školitel:
doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Id práce:
109635
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Kinantropologie (51-400100)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sport, cestovní ruch, sportovní cestovní ruch, destinace, region, regionální rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
sport, tourism, sport tourism, destination, region, regional development
Abstrakt:
Abstrakt Název: Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj region Cíle: Cílem práce je pedstavit sportovní cestovní ruch jako vhodný nástroj pro rozvoj regionu a zjistit, zda o n m v sou asné dob kraje takto uvažují a zda a v jaké podob ho zaazují do svých strategických dokument . Zajímavé bude se také dozv d t, jestli je sportovní cestovní ruch kraji chápán jako komplexní odv tví, nebo je spíše rozd lován na sport a cestovní ruch. Práce si klade za cíl také nastínit r zné možnosti využití sportovního cestovního ruchu k rozvoji regionu a stanovit n která doporu ení. Metody: Pi výzkumu byly použity metody kvalitativní obsahové analýzy a polostrukturovaných rozhovor ili rozhovor podle návodu. Jednalo se o analýzu strategických dokument kraj . Rozhovory byly vedeny se zástupci kraje i soukromých institucí a jejich výb r prob hl pomocí metody sn hové koule. Následn byla provedena holistická analýza a interpretace zjišt ných výsledk . Výsledky: Zjistila jsem, že sport a cestovní ruch jsou sou ástí strategických dokument kraj . Žádný kraj ale ve svých strategických dokumentech s pojmem sportovní cestovní ruch nepracuje. Stále se v jejich podání jedná o dv samostatná odv tví – sport a cestovní ruch. V podstat lze tvrdit, že kraje uvažují o sportu jako o prostedku k rozvoji cestovního ruchu, ale ne o sportovním cestovním ruchu jako prostedku k rozvoji kraje. Pestože sportovní cestovní ruch by mohl r znými zp soby prokazateln pisp t k rozvoji region , není jeho potenciál kraji pln využit. Klí ová slova: sport, cestovní ruch, sportovní cestovní ruch, destinace, region, regionální rozvoj
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Sport Tourism and its Influence on Development of Regions Objectives: The objective of the thesis is to introduce the sport tourism as a convenient tool for the regional development, to find out if the regions think about it in this way nowadays and how the sport tourism is incorporated in the strategic documents if so. The finding if the sport tourism is considered as a separate branch or if it is still divided into sport and tourism industry is also remarkable. This thesis sets the target to outline the different ways of the sport tourism application in a regional development and to determine certain recommendations as well. Methods: The methods used at research are qualitative content analysis and semi- structured interview. The analysis is used for the strategic documents of regions and the interviews are held with the regional representatives and the private institution agents chosen by a snowball sampling. Subsequently, a holistic analysis and an interpretation of discovered results are made. Results: I have revealed that sport and tourism are both part of the strategic documents of the regions, but no region uses the term ‘sport tourism’ in these documents. Sport and tourism are still two separate industries in the conception of the regions. Basically, it is possible to say that sport is a device to develop the tourism but sport tourism isn’t a device to develop the region. Despite the fact that sport tourism could evidently contribute, by different means, to development of the regions, its potential isn’t utilized in full. Keywords: sport, tourism, sport tourism, destination, region, regional development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Pšajdlová 9.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Pšajdlová 8.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Pšajdlová 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Pšajdlová 24 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Pšajdlová 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. 387 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 2.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Marek Waic, CSc. 410 kB