velikost textu

Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě v letech 1618-1673

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě v letech 1618-1673
Název v angličtině:
Capuchin Order and Society in Bohemia and Moravia between 1618- 1673
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marek Brčák
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.
Id práce:
109563
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kapucíni; Čechy a Morava; česko-rakouská kapucínská provincie; 1618-1673; řeholní legislativa; konvent a šlechta; konvent a městská společnost; kapucíni a panovnický dvůr; vztah kapucínů s církevními institucemi; členové řádu
Klíčová slova v angličtině:
Capuchins; Bohemia and Moravia; Capuchin province of Bohemia and Austria; 1618–1673; legislation of the Order; Convent and nobility; Convent and urban society; Capuchins and monarchic court; the relationship of the Capuchins and church institution; members of the Order
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá historií kapucínského řádu v Čechách a na Moravě v letech 1618–1673. Rok 1618 je datem vzniku česko-rakouské kapucínské provincie. Horní mezník tvoří rok 1673, kdy se tento správní celek rozděluje na českou a rakouskou část, čímž jsou ustanoveny dvě nové samostatné provincie kapucínského řádu. První kapitola diplomové práce se věnuje zhodnocení dosavadní sekundární literatury a rozboru pramenů k danému tématu, z nichž se soustřeďujeme především na narativní prameny, jelikož jsou hlavním zdrojem informací této diplomové práce. Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiku (s důrazem na řádovou organizaci a formaci) a obecný dějiny kapucínského řádu. Bez znalosti specifik a zaměření tohoto řádu totiž lze jen těžko pochopit jeho působení a chování v Čechách a na Moravě. Při vypracování této části jsme nemohli pominout ani františkánský kontext a jeho historii, neboť se taktéž promítl do zaměření a spirituality kapucínského řádu. V třetí kapitole popisujeme samotné dějiny česko-rakouské kapucínské provincie, které jsou v této době ve znamení velkého rozvoje, z pohledu nárůstu počtu členů a konventů v provincii. Zaobíráme se zde otázkami vývoje složení osazenstva zdejší provincie z hlediska geografického původu a sociální stratifikace, dále se zabýváme dopadem třicetileté války na působnost kapucínů v námi vymezeném prostoru, či bezprostředními důvody, které vedly ke vzniku nového kapucínského řeholního domu. V stěžejní čtvrté kapitole diplomové práce se zabýváme úspěšnou interakcí kapucínů s jednotlivými složkami společnosti (panovníkem, šlechtou, městy atd.), díky které se mohl řád tak zdařile etablovat a působit v Čechách a na Moravě. V této části práce představuje i mechanismy, které kapucíni používali při navazování a prohlubovaní sociálních kontaktů. Dále zde rekonstruujeme síť kapucínských podporovatelů, ale znázorňujeme zde i konflikty soužití kapucínů s některými složkami společnosti (především řeholními řády a diecézním klérem), které tento řád vnímaly jako konkurenci. Diplomová práce je doplněna o celou řadu příloh, z nichž největší podíl tvoří prosopografické seznamy řeholníků (tedy provinčních ministrů, provinčních definitorů, kvardiánů, lektorů, novicmistrů atd.), na jejichž základě jsme mohli vytvořit i životopisy nejvýznamnějších členů kapucínů působících v česko-rakouském prostoru.
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis deals with the history of the Capuchin order in Czech-Moravian territory during 1618–1673. The Czech-Austrian Capuchin province was established in 1618 and in 1673 was divided into Czech and Austrian part which led to formation of two individual provinces of the Capuchin order. The first chapter of the master thesis introduces the review of existing literature that deals with this theme and the characterization of sources. This chapter is focused on narrative sources that are fundamental for this master thesis. In the second chapter, the Capuchin order is characterized (with the emphasis on the structure and formation) and its history, because this information explains the behaviour of Capuchins in the Czech-Moravian territory. We could not omit the Franciscan order and its history in this passage, because these also influenced the orientation and spirituality of the Capuchin order. The whole history of the Czech–Austrian Capuchin province is comprised in the third chapter. This period witnessed a significant progress in admission of new members of the Capuchin order. We are interested in the national origin of the members and their social stratification. Further, we deal with the impact of the Thirty Years War on the order in the specified region. The reasons of founding new Capuchin convents are explained here. The fundamental fourth part of the master thesis focuses on the successful interaction among various parts of the society (the monarch, the nobility, towns etc.). Thanks to this interaction, the order could develop its activities in Bohemia and Moravia. The means of creating and deepening social contacts are presented. We study the network of the benefactors of the Capuchin order. However, conflicts with several groups in the society, mainly with other religious orders and diocesan priests which considered the Capuchin order to be their rivals, are also mentioned. A number of attachments is appended to the master thesis. The largest amount consists of prosopografical indexes of friars – province ministers, definitors, guardians, lectors, novice-masters etc. Biographies of the most important friars of the Czech–Austrian province could be created on the basis of the indexes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Brčák 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marek Brčák 16.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Brčák 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Brčák 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 607 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 71 kB