velikost textu

Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální diferenciace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální diferenciace
Název v angličtině:
The ethnopolitical mobilization in Caucasus a its regional differentiation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Id práce:
109412
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se snaží být příspěvkem k rozšíření diskuze o příčinách a průběhu etnopolitické mobilizace, která vedla k etnickým konfliktům a následným změnám v politické organizaci kavkazského regionu. Má vytknuta dva hlavní cíle: (1) analýzu vlivu geografických, historických, demografických a socioekonomických faktorů, které vedly k růstu etnopolitické mobilizace a vzniku konfliktů na Kavkaze na ; přelomu 80. a 90. let 20. století; (2) nalezení rozdílů mezi zkoumanými politickými jednotkami, které by vysvětlily různou intenzitu etnopolitické mobilizace a potvrdily by makroregionální diferenciaci mezi Severním a Jižním Kavkazem. Práce se skládá ze tří metodicky odlišných částí. První část se zabývá historickou analýzou událostí spojených s ruskou kolonizací Kavkazu a sovětizací kavkazské společnosti. Zvláštní kapitolu tvoří analýza samotné etnopolitické mobilizace národů, probíhající s různou intenzitou v poslední fázi existence Sovětského svazu. Druhá část je statistická analýza, kdy jsou vybraná data za historické, demografické a socioekonomické charakteristiky kavkazských národů testována jako vysvětlující (nezávislé) proměnné pomocí korelačních a regresních analýz. Cílem je tak dokumentovat jednak vztahy mezi charakteristikami, jednak jejich vliv na závislou proměnnou, tj. intenzitu etnopolitické mobilizace. Poslední část práce spočívá v analýze geografické distribuce jednotlivých faktorů v kavkazských entitách s cílem odhalit specifika, která mohla dále determinovat jejich politický vývoj během desintegrace SSSR (od autonomizace po separatismus) a intenzitu politické mobilizace. Zobecněním výsledků lze konstatovat, že kavkazský region zůstane i nadále politicky extrémně nestabilní oblastí. Za prvé zde působí již více jak dekádu zakonzervované etnické konflikty, jež se staly novými národními traumaty. Za druhé je pravděpodobné, že budou dále pokračovat společenské modernizační procesy, které povedou k stabilizaci a konsolidaci národů, dosud stále značně fragmentovaných dle rodového a klanového klíče. Také je pravděpodobné, že zvláště u muslimských národů bude pokračovat demografický růst, jenž povede k větším tlaku na omezené ekonomické zdroje a tím i k větší etnické konkurenci. Za třetí zde působí „znovuzrozená“ ruská národnostní politika a geopolitika, jejíž odvěkou charakteristikou je politický centralismus. Nicméně jakékoliv další oslabení Ruska bude znamenat nový pokus o emancipaci kavkazských národů jak vůči impériu, tak vůči sobě navzájem.
Abstract v angličtině:
The research is trying to extend a discussion about the causes and the course of the ethno-political mobilization leading to conflicts in the consideration of Caucasian events. The research has set two main targets : (1) the analysis of geographical, historical, demographical and social factors contributed to ethno-political mobilization and conflicts in the Caucasus in the late 80´s. (2) the searching regional diferencies which should explain various mobilization intensity between the Caucasian ethnics. Three methodologicaly different parts shape this research. First part deals with historical analysis of events conected with the Russian colonization and subsequent „sovetization“ of Caucasus. Secondly, in statistical analysis are proved selected historical, demographical and social factors (variables) through the use of correlation and regression analysis. The results should documented both relationships between the individual independent variables and their influence on dependent variable, i.e. intensity of the ethno-political mobilization. Last research part consists in analysis of geographical distrubution of particular factors in the Caucasian political units. The aim is to reveal regional specificity, which could determinate ethno-political mobilization and political development during the Soviet union desintegration (autonomous demands or separatism). As the general conclusion, it can be said that the Caucasian region will stay on politically extreme unstable terirtory. Firstly, more then decade frozen conflicts have been still influenced regional politics and they have become new ethnic trauma. No one of the involved player with own claim on disputed territory does not want to give back its position, which is sufficient motivation for ethno-political mobilization in regard of primordial character of local nationalism. Secondly, it is very probably that societal modernization processes will continue and they will lead to stabilization and consolidation of nations which are still considerably fragmented along to clanship. It is quite possible that demografical growth will continue especially in muslim ethnics case what will lead to greater press on limited economical sources and more intensive interethnic competition. Thirdly, regenerate Russian national politics and geopolitics have been acting again with its agelong character of political centralism. However, a next Russian weakening in the region will mean a new attempt at Caucasian ethnics emancipation both against the empire and against each other.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Libor Jelen, Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Libor Jelen, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Libor Jelen, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Libor Jelen, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 80 kB