velikost textu

Hospodářský a sociální život ve Valašském Meziříčí v letech 1939-1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hospodářský a sociální život ve Valašském Meziříčí v letech 1939-1945
Název v angličtině:
Economic and social life in Valašské Meziříčí in years 1939-1945
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jaroslav Machýček
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Id práce:
109344
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Valašské Meziříčí, 1939-1945, Valašsko, Hospodářský život, Sociální život, Školství,
Klíčová slova v angličtině:
Valašské Meziříčí, 1939-1945, Wallachia, Economic life, Social life, Education,
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Bakalářská práce přibližuje hospodářský a sociální život ve Valašském Meziříčí v letech 1939–1945, středně velkém moravském městě, které se během těchto let stalo pohraniční oblastí protektorátu Čechy a Morava. Práce je rozdělena do kapitol, z nichž se každá věnuje určitému tématu hospodářského a sociálního života. Zahrnut je problém tzv. náhradní existence pro obyvatele, kteří zde našli na přelomu let 1938/1939 azyl, dále se zaměřuje na problematiku školství, kultury, hospodářské výstavby, průmyslového podnikání a židovské otázky. Rozebrána je také tématika místního odboje dělící se ve městě na dvě etapy – organizovaného odboje a partyzánského odboje. Práce celkově analyzuje vliv politických systémů v letech 1938 – 1945 na městský život ve Valašském Meziříčí jak v sociálním, tak i v hospodářském sektoru. Tyto změny v tomto zkoumaném období velmi zásadně ovlivnily životní situaci všech skupin obyvatel, kteří zde žili, studovali nebo pracovali. V této práci byly využity všechny dostupné prameny. Převážně se využívají archivní materiály ze Státního okresního archivu ve Vsetíně a Zemského archivu v Opavě. Bohaté množství informací se také nalézá v odborné literatuře týkající se především historie města Valašské Meziříčí.
Abstract v angličtině:
Abstrakt (anglicky): The bachelor thesis describes the economic and the social life in a Moravian town called Valašské Meziříčí during the years 1939 – 1945, which became a border town of the Protectorate of Bohemia and Moravia in those years. The thesis is divided into chapters, each of which is focused on a specific theme of the economic and the social life. The problem so-called the substitute existence for inhabitants, who found the asylum at the turn of the year 1938 there, is involved as well as the issues of education, culture, commercial constructions, industrial business and the Jewish question. Also discussed is the topic of the local resistance dividing into two stages – the organised resistance and the guerrilla resistance. The bachelor thesis analyzes the effect of political systems in 1938 – 1945 on the urban life in Valašské Meziříčí in the social and the economic sector. These changes in that period influenced the lifestyle of all groups of residents who lived, studied and worked there. In the thesis all available sources of information were used, mainly archival materials from Státní okresní archiv in Vsetín and Zemský archiv in Opava. The historical literature is full of information focused especially on the history of the town Valašské Meziříčí.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslav Machýček 2.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Jaroslav Machýček 13.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslav Machýček 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslav Machýček 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 29 kB