velikost textu

Gangliosidy v játrech u cholestázy indukované podvázáním žlučovodu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gangliosidy v játrech u cholestázy indukované podvázáním žlučovodu.
Název v angličtině:
Liver gangliosides in cholestasis induced by bile duct ligation.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Hynková
Vedoucí:
prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
Oponent:
RNDr. Jana Ledvinová, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. František Šmíd, CSc.
Id práce:
109233
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gangliosidy, hemoxygenasa, cholestáza, podvaz žlučovodů
Klíčová slova v angličtině:
bile duct ligation, cholestasis, gangliosides, heme oxygenase
Abstrakt:
Abstrakt Gangliosidy patří mezi sfingolipidy obsahující kyselinu sialovou. Nachází se na buněčném povrchu všech typů živočišných buněk. Zde plní funkci receptorových molekul, dále se účastní mezibuněčných interakcí a díky své rigidní struktuře zpevňují buněčnou membránu a chrání tak buňku před škodlivými okolními vlivy. Tato diplomová práce studuje vliv experimentální cholestázy na složení gangliosidů jaterní tkáně. Cholestáza byla vyvolána podvazem žlučovodů u potkanů kmene Wistar. V játrech zvířat s cholestázou ve srovnání s kontrolami byl zjištěn signifikantní nárůst celkové lipidní kyseliny sialové a gangliosidů b-série (GD1b, GT1b event. GD3). Tyto výsledky zjištěné u obstrukční cholestázy odpovídají výsledkům které publikoval Majer a spol. Biomed. Chromatogr., 21, 446-450 (2007) u cholestázy vyvolané 17-α− ethinylestradiolem, ale nárůst gangliosidů b-série je v naší studii mírnější. Dále tato práce zkoumala vliv modulace aktivity hemoxygenasy 1 (HO-1) při cholestáze vyvolané podvazem žlučovodů (hemin jako aktivátor HO-1, Sn-mesoporfyrin jako inhibitor HO-1) na složení gangliosidů. U skupin zvířat s podávaným Sn-mesoporfyrinem bylo zjištěno zvýšení celkové kyseliny sialové, zatímco u některých gangliosidů a- i b- větve byl zjištěn pokles. U skupin zvířat s heminem aktivovanou HO-1 byla zvýšená celková lipidně vázaná kyselina sialová beze změn ve složení gangliosidů. Exprese mRNA pro sialyltransferasu syntetizující GD3 (SAT-2) jako klíčového enzymu v biosyntéze gangliosidů b-série výrazně vzrostla u zvířat s podávaným Sn-mesoporfyrinem.
Abstract v angličtině:
Abstract Gangliosides are sialic acid-containing glycosphingolipids located on the cell surface of all animal cell types. They play a role as receptor molecules, share in cell-to-cell interaction and protect the cell against harmful environmental factors by increasing of rigidity of cell surface. This diploma thesis studies an influence of experimental cholestasis on hepatic ganglioside composition. Cholestasis was induced by bile duct ligation in Wistar rats. A significant increase of total lipid bound sialic acid and b-series gangliosides (GD1b, GT1b, event. GD3) was found in cholestatic liver when compared with controls. These results found in obstructive cholestasis correspond with the results Majer et al. Biomed. Chromatogr., 21, 446-450 (2007), described in 17α− ethinylestradiol induced cholestasis, but the increase of b-series gangliosides was milder in our study. As a second point, an effect of modulated heme-oxygenase 1 (HO-1) activity was investigated in cholestatis induced bile duct ligation (HO-1 activator- hemine, HO-1 inhibitor- Sn-mesoporphyrin). An increase of a total lipid sialic acid was found in Sn-mesoporphyrin treated animals, but a decrease of some a- and b- series gangliosides was observed. In group with activated HO-1 total sialic acid increased, but the composition of gangliosides was not changed. Expression of mRNA of key enzyme in biosynthesis b-series gangliosides, GD3 synthase significantly increased in Sn-mesoporphyrin treated animals. „ (In Czech)“
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Hynková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Hynková 9 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Hynková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Ledvinová, CSc. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB