velikost textu

Zbojníci a loupežníci ve střední Evropě 18.-20. století: realita a tradice v komparativní analýze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zbojníci a loupežníci ve střední Evropě 18.-20. století: realita a tradice v komparativní analýze
Název v angličtině:
Bandits and robbers in Central Europe, 18th to 20th century: reality and tradition in a comparative analysis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Adam Votruba
Školitel:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Id práce:
109192
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Za téma své práce jsem si vybral zbojnictví a loupežnictví ve Střední Evropě. Zajímal mě především vztah mezi historickou realitou a ústní tradicí o zbojnících a loupežnících. Snažil jsem se odpovědět na otázku, jakým způsobem a zda vůbec se kulturní a sociální realita tohoto jevu odrážela ve vyprávění a písních venkovského obyvatelstva. Základním předpokladem byla myšlenka, že zbojnictví definované jakožto ,,loupežná činnost venkovského obyvatelstva, která je tolerována či schvalována venkovskou komunitou;· se musela v ústní tradici zobrazit odlišně než jiné typy loupežnictví, kdy je mezi loupežníkem a venkovanem nepřátelství. Samozřejmě jsem nepředpokládal, že tímto odrazem je prostá idealizace loupežníků, kteří podle legendy "bohatým brali a chudým dávali". Především jsem chtěl podrobit kritickému zkoumání předpoklad, který se objevuje v západoslovanské odborné literatuře, že totiž zbojnictví a zbojnická tradice se vyskytují ve Střední Evropě pouze v karpatské oblasti. Je totiž zřejmé, že legendy o dobrých loupežnících se běžně vyskytovaly i mimo tuto oblast. Pokud budeme definovat zbojnickou tradici na základě idealizace loupežníků, pak tedy tato teze neuspěje. Někteří slovenští badatelé se pokoušeli tento rozpor vyřešit tím, že poukazovali na nelidový původ mimokarpatské loupežnické tradice či zpochybňovali fakt idealizace loupežníků a upozorňovali na jejich negativní rysy ve folklórním podání. Nebudu se pokoušet o odlišné definování zbojnické a loupežnické tradice, abych tuto tezi udržel. Ostatně definice sama o sobě nás nepřiblíží poznání skutečnosti. Raději chci najít, popsat a vysvětlit rozdíly mezi tradičním obrazem zbojníků a loupežníků v oblastech s výsky1em "venkovského" zbojnictví a oblastmi bez tohoto výskytu. Zkoumanou oblast jsem si omezil na Německo, české země, Slovensko, karpatskou část Ukrajiny a Polska a částečně jsem zohlednil též Rakousko. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Votruba 28.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Votruba 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Votruba 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 2.61 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 1.89 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 823 kB