velikost textu

Kapitoly ze starších knihovních dějin Kolína a Kolínska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kapitoly ze starších knihovních dějin Kolína a Kolínska
Název v angličtině:
Chapters from old history of libraries in Kolín and its surrounding
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslava Jouzová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
Id práce:
109187
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce podává zevrubný výklad o výskytu jednotlivých rukopisných i tištěných knih a knihovních celků v Kolíně a okolí od doby vzniku města do 18. století, pokud se o nich zachovaly zprávy či existují dodnes. Z období rané historie města Kolína se dochovalo jen nemnoho zpráv o knižní kultuře. Rukopisné knihy se nacházely v dominikánském klášteře. První zmínky o knižních jednotlivinách se ve městě objevují sice až ve 14. století, i když je můžeme předpokládat již dříve – jedná se zejména o darování knih některým oltářům kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Bohatší výskyty zaznamenáváme až v 16. století, kdy již máme citované konkrétní knižní tituly v kšaftech kolínských měšťanů, či jsou zde přímo uvedeny jejich soukromé knihovny. V Kolíně se v této době knihy nejen opisují, ale i píší, autory jsou měšťané či místní děkan. Století 17. pak přináší zprávy o knihovně na kolínské faře, soukromých knihovnách kolínských děkanů a knihovnách nově založených klášterů v Kolíně a Zásmukách. 18. století už tak bohaté na výskyt zpráv o knihovnách není, protože kniha přestává být drahým majetkem, její hodnota klesá a v kšaftech kolínských měšťanů se popis knihovny objevuje jen vzácně.
Abstract v angličtině:
The work gives a detailed presentation about occurrence of manuscripts as well as printed books and libraries in Kolín and its surrounding since the establishment of the town until the 18th century, if records about them were preserved, or they exist till now. Only a few records concerning the library culture were preserved from the early history of Kolín. Manuscripts were found in Dominican Monastery. Despite the first mentioning of separate books only in the 14th century, we may assume them already earlier – it concerns mainly donations of books to some altars of the Saint. Bartholomew’s Church in Kolín. Richer occurrence is only recorded in the 16th century when we already have quotations of specific book titles in the records of Kolín burghers, or their private libraries are mentioned here. At his time books are not only copied in Kolín but also written; authors are burghers or local dean. 17th century then brings a message about a library on the Kolín presbytery, private libraries of Kolín deans and libraries of newly established monasteries in Kolín and Zásmuky. 18th century is not abundant in records about libraries because a book becomes an expensive property, its value goes down and records of Kolín burghers include descriptions of the library only rarely.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Jouzová, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Jouzová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Jouzová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 525 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 2.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 2.69 MB