velikost textu

Subverting Scotland: cultural identities in contemporary Scottish fiction

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subverting Scotland: cultural identities in contemporary Scottish fiction
Název v češtině:
Subverze Skotska: kulturní identity v současné skotské próze
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olga Roebuck
Školitel:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
prof. Mgr. Milada Franková, M.A., CSc.
Id práce:
109138
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá otázkou možností vyjádření kulturních identit v současné skotské literatuře. Skotská literatura byla vybrána proto, že představuje národní literaturu země, která prochází rozsáhlými změnami v oblasti sebedefinice. Skotský národ svou vlastní pozici v rámci větších evropských struktur teprve hledá a proto poskytuje zajímavý prostor pro zkoumání validity konceptů národa, státu a národní kultury v době, která již takovéto tradiční prvky opouští především díky vlivu globalizace. Kromě jiného je skotská literatura zajímavým objektem zkoumání i proto, že již od počátku 80. let 20. století zažívá jakousi renesanci, charakteristickou především touhou po osvobození Skotství a skotské kultury od tradiční limitující reprezentace. Práce je založena na kulturní a literární analýze. Kulturní analýzu tvoří nejprve charakteristika současného skotského kulturního prostředí, které je typické především tradiční rozporuplností mezi koncepty jako jsou národ a region, kolonizátor a kolonizovaný, Highlands a Lowlands, skotský a britský, ženská a mužská kulturní reprezentace. Většina těchto dualit má historické kořeny a úkolem textu je zjistit, do jaké míry jsou tyto provázány se současností, tj. do jaké míry tyto duality ovlivňují kulturní sebedefinování současného Skotska. Kromě konkrétní charakteristiky skotského kulturního kontextu je součástí práce i ustanovení teoretického referenčního rámce, který je dále využit v literární analýze. Od samotného konceptu identity (obecně) přechází rozbor k tématům národních struktur, postkoloniální zkušenosti, možností literární reprezentace menšinové kultury a konečně k charakteristice skotské literatury jako menšinové literatury. Teoretický základ této analýzy tvoří zejména myšlenky Stuarta Halla, Michaela Bachtina, Benedicta Andersona, Homi Bhabhy a Michela Foucaulta. ...
Abstract v angličtině:
This dissertation deals with the possibility of expressing cultural identities in contemporary literature. Scottish literature was chosen as it stands for a country which has been undergoing significant changes in its self-definition. The Scottish nation is still searching for its position within larger European or global structures. Thus, it provides an interesting basis for examining the validity of such concepts as nation, state or national culture during a period of time which has tended to abandon these traditional structures under the influence of globalisation. This cultural process of re-definition fuels an outburst of literary creativity and since the beginning of the 1980s, Scottish literature has been experiencing an incredible boom aiming mainly to get rid of traditional and limiting cultural representations. The dissertation is based on cultural and literary analysis. Cultural analysis starts with characterising the contemporary Scottish cultural context, typical mainly for its traditional dualities and internal oppositions, such as nation and region, coloniser and colonised, Highland and Lowland, Scottish and British, male and female. Most of these dualities have historical roots and the task of this text is also to find out to what extent these are valid today and how they influence contemporary Scottish self-definition. The second part of cultural characteristic focuses on establishing a theoretical frame of reference, which is later used in the literary analysis. Starting from the actual concept of identity in general, the discussion leads to the themes of national culture, postcolonial experience, the possibilities of minority literary representation and also characterising Scottish literature as minor literature. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Roebuck 978 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Roebuck 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Roebuck 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Soňa Nováková, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Milada Franková, M.A., CSc. 437 kB