velikost textu

Informační systémy v personálním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační systémy v personálním řízení
Název v angličtině:
Human resources information systems
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jan Žufan
Školitel:
doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
PhDr. Mgr. Helena Dybová, Ph.D.
Id práce:
109134
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je návrh struktury a obsahu vzdělávání studentů oboru Personální řízení v problematice informačních systémů podporujících řízení lidských zdrojů. Je založena na prozkoumání aktuálního stavu informační podpory personálních procesů ve vybraných organizacích v České republice a na poznání stavu a rozsahu výuky informačních systémů na vybraných fakultách vysokých škol. Výsledky těchto šetření jsou uvedeny v prvních dvou částech práce. Třetí část tvoří vlastní návrh obsahu výuky. V úvodu je pozornost věnována podnikovým informačním systémům jako celku a vybraným částem jejich technologií. Cílem je povšechná orientace studenta v problematice a získání znalosti základního názvosloví v tomto oboru. Další kapitoly se věnují konkrétním personálním procesům a možnostem jejich podpory ze strany informačních systémů. Závěrečná část je věnována postupům při pořizování nového informačního systému a také problematice bezpečnosti systémů a dat v nich uložených.
Abstract v angličtině:
The work brings a project of a structure and a content of the Human Resources Management (HRM) students´ education in the field of the Human Resources information Systems (HRIS). The work is founded on a research of recent status of the Enterprises Information Systems for HRM in selected companies in the Czech republic and on a stocktaking education of the subject on selected faculties of the Czech universities. Results of the research are presented in the 1s t and 2n d parts of the work. The 3r d part of the work presents the project of the HRM students´ education in the field of the HRIS. At first we attend to the Enterprise Information Systems (EIS) in general and it also contains several selected parts of their technologies. The aim is a general student’s orientation in questions and terminology of the EIS. Following chapters refer to human resources processes and applications of the HRIS in these processes. The final part describes implementation of the HRIS to the company and security of systems and data, too.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jan Žufan 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jan Žufan 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jan Žufan 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Jan Žufan 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Helena Dybová, Ph.D. 267 kB