velikost textu

The positions of finite and non-finite subject clauses

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The positions of finite and non-finite subject clauses
Název v češtině:
Pozice větných a polovětných podmětů
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Vladislav Smolka
Školitel:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
Id práce:
109131
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato disertační práce se zbývá studiem pozic větných a polovětných subjektů v současné angličtině. Vzhledem k typologickému charakteru anglického jazyka je mobilita větných konstituentů značně omezena, neboť pozice daného prvku ve větě primárně charakterizuje jeho gramatickou funkci. U větných členů ztvárněných finitními a nefinitními predikacemi je situace obdobná. V závislosti na tom, jaký větný člen daná struktura reprezentuje, může se vyskytovat v rámci věty v několika více či méně přesně vymezených pozicích. Pokud jde o větné a polovětné subjekty, existují dvě základní varianty umístění: v kanonické počáteční pozici před predikátem hlavní věty, nebo v takzvané extrapozici, t.j. za predikátem hlavní věty, přičemž přítomnost extraponovaného subjektu je signalizována počátečním anticipačním zájmenem it. Vedle těchto dvou běžných pozic existuje ještě třetí, značně omezená varianta, kdy se větný nebo polovětný subjekt nachází v tzv. postpozici, tedy na konci věty, aniž dochází k umístění anticipačního zájmena do kanonické počáteční subjektové pozice. V těchto případech se na první místo ve větě přesouvá jiný větný člen, např. jmenná část přísudku. Základním východiskem práce je zjištění, že umístění větných a polovětných podmětů do jednotlivých dostupných pozic není nahodilé, ale je výsledkem současného působení celé řady různých, mnohdy protichůdných faktorů. Cílem této práce je tedy prozkoumat, které faktory alespoň potenciálně umístění (polo)větných podmětů ovlivňují, jaká je jejich relativní účinnost a jak jsou vzájemně propojené, a nakolik je tedy pozice větných subjektů předvídatelná. ...
Abstract v angličtině:
Owing to its typological characteristics, English displays limited positional mobility of clause constituents, their position within the clause being an important signal of their syntactic function. At the same time, clause constituents may move out of their usual position if prompted by factors such as emphasis, structural complexity, information status, etc. What is true of clause constituents also applies to some extent to whole clauses. Unlike coordinate clauses in a compound sentence, subordinate clauses, particularly adverbial, may vary in their position, either preceding, following or even being inserted into their superordinate clause, with the resulting linear arrangement reflecting the relative weight of information which they convey, with the informationally heavier element placed finally. The position of nominal clauses and nominal relative clauses is determined largely by the usual position of the syntactic element they represent (i.e. the object clauses following the matrix clause predicate, etc.). Subject clauses, which represent the focus of this dissertation, are basically limited to two positions in relation to their matrix clauses: they either occupy the canonical initial position (i.e. before the matrix clause predicate) or are extraposed towards the end of the sentence, following the matrix clause predicate. The distribution of these two positional options is far from equal; on the whole, cases of extraposition significantly outnumber the non-extraposed variants. As a matter of fact, with some of the subtypes of subject clauses the initial position is so rare in authentic, naturally occurring texts that a unique combination of factors must be in operation to allow it. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Vladislav Smolka 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Vladislav Smolka 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Vladislav Smolka 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. 264 kB